Høringssvar fra Statens vegvesen

Dato: 26.04.2022

Vi viser til høring av forslag om endring i domstolstrukturen, sendt fra Justis- og beredskapsdepartementet 26.01.2022.

Før domstolsreformen ble innført i 2021 ga Statens vegvesen gjennom sitt høringssvar av 29.05.2020 uttrykk for at vi var positive til endring av domstolsstrukturen av tingrettene, især endring av rettskretsene. Fra høringssvaret gjentas:

Statens vegvesen håndterer årlig et titalls rettsaker for Norges domstoler. Vår rettssaksportefølje består av tidvis store saker, både i form av lengde og kompleksitet i den enkelte sak. Vi viser særlig til de større entreprisetvistene, som også de senere år har økt i antall i bransjen generelt. Disse sakene har gjerne verneting der hvor anleggsstedet er lokalisert. Vi har derfor erfaring med at også de mindre tingrettene skal håndtere store saker som legger beslag på mye ressurser. For at slike saker skal gjennomføres på best mulig vis forutsetter det at den aktuelle domstol innehar den nødvendige kompetanse og kapasitet som saken krever. Fra vårt ståsted var det positivt med endringer som kunne styrke tingrettene både på ressurssiden, men også ved at det tilrettelegges for større fagmiljø og fleksibilitet.

Det er forholdsvis kort tid siden domstolsreformen ble innført, slik at det er begrenset med erfaring. Så langt er det imidlertid ingen erfaringer som tilsier at det vil være noen fordel om domstolsreformen reverseres. I likhet med høringssvaret fra 2020 er det for rettsakene på Vegvesenets område en klar fordel med domstoler som innehar den nødvendige kompetanse og kapasitet som sakene krever. Flere av rettssakene på Vegvesenets område er omfattende og krever betydelige ressurser i lengre tid. Det er også viktig at domstolene har fagmiljø og fleksibilitet. Å ha flere lokale domstoler gir ingen fordel for Statens vegvesen, og etter vår vurdering kan økte ressurser til domstolene brukes på en bedre måte enn ved å reversere domstolsreformen. For Statens vegvesen vil god rettsikkerhet i våre saker innebære at sakene behandles av kompetente domstoler, på en betryggende og effektiv måte. Det er blant annet viktig å få berammet rettssakene innen rimelig tid, og at domstolene har kapasitet til å drive aktiv saksstyring i saksforberedelsesfasen. Særlig innen større tvistesaker vil domstolenes aktive saksstyring kunne bidra til å gi en effektiv gjennomføring av sakene. I høringsbrevet er nærhet til brukerne trukket frem som et viktig moment for tilliten til domstolene. For Statens vegvesens del er fysisk nærhet til domstolen ikke noe eget moment som gir økt tillit til domstolene.

Det er i høringen spurt direkte om innspill for barnesakene og den samiske dimensjonen. Det er ikke naturlig at Statens vegvesen gir høringsinnspill på det. Statens vegvesen håndterer ikke barnesaker, og har ingen spesifikk fagkunnskap om den samiske dimensjonen.

Statens vegvesen har heller ingen innspill til organisering av jordskifterettene.