Høringssvar fra Foreningen 2 Foreldre

Dato: 26.04.2022

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre (F2F) til «Høringsnotat – endringer i domstolstruktur».

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er en frivillig kjønnsnøytral medlemsorganisasjon som siden starten i 1985 har arbeidet for å trygge familieforholdene for barn med to hjem. F2Fs fokus er å sikre at barn opprettholder regelmessig og god hverdagskontakt med begge foreldre, også om foreldrene ikke (lenger) lever sammen.

F2F har hovedfokus på normale, omsorgsdyktige foreldre, som er det store flertallet av foreldre som skiller lag. Vi mener at barna er best tjent med at foreldrene er likeverdige og delaktige i barnas hverdag, enten foreldrene bor sammen eller ikke.

Vi takker for muligheten til å gi kommentarer til ”Høringsnotat – endringer i domstolstruktur”.

Viktig med tilstrekkelig sterke fagmiljøer

F2F støtter målsettingen om å sikre innbyggerne over hele landet god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester. Vi mener at det er viktig å sikre robuste fagmiljøer i saker som angår forholdet mellom barn og foreldre, og vi mener en styrking av domstolenes kompetanse på dette rettsområdet er viktigere enn geografisk spredning av domstolene.

I 2020 utgjorde foreldretvister og barnevernssaker ca. 24 % av de sivile sakene både i tingrettene og i lagmannsrettene. Barnesakene er ofte komplekse og ligger i skjæringspunktet mellom jus og psykologi. FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettskonvensjon er sentrale rettskilder i barnesakene. Det kreves kontinuerlig tverrfaglig erfaringsutveksling for at dommeren skal få oppdatert kunnskap også om andre relevante områder enn det rent juridiske. I foreldretvister og barnevernssaker har partene ikke fri rådighet over saken. Dette pålegger dommerne et stort ansvar for sakens opplysning og behandling, og det forutsetter derfor særskilt kompetanse innen saksfeltet.

Sett i lys av dette har det vært en uheldig praksis i mindre domstoler hvor dommerfullmektiger altfor ofte har administrert saker om barn.

Særdomstolsutvalget anbefalte at domstoler som skal behandle barnesaker bør ha minst ti dømmende årsverk. Det er også dårligere tilbud om rettsmekling i de mindre domstolene, da en dommer som har vært rettsmekler i saken bare kan delta i den videre behandlingen hvis partene ber om det. I den senere tid har saker om barn vært håndtert i domstoler som er spesialiserte på slike saker, og F2F mener dette har styrket barns rettssikkerhet.

Avgjørelsene fra EMD der det er konstatert at norske myndigheter gjentatte ganger har brutt menneskerettighetene understreker viktigheten av å sikre god barnefaglig kompetanse i domstolene. Vi mener barnefaglig kompetanse best sikres ved å ha domstoler av en viss størrelse med et tilstrekkelig kompetent fagmiljø.

Nei til reversering av domstolsreformen

Når en fjerdedel av tingrettene under den tidligere strukturen hadde kun en embetsdommer samt en eller flere dommerfullmektiger, taler behovet for sterkere fagmiljøer mot å gjeninnføre den tidligere domstolstrukturen. De tilleggsbevilgningene som er foreslått for å få flere embetsdommere, vil ikke sikre tilstrekkelig sterke fagmiljøer, selv om det i høringsnotatet påpekes at «flere embetsdommere vil redusere behovet for å bruke dommerfullmektiger i barnesaker», da barnefaglig kompetanse krever mengdetrening.

F2F mener at dommerfullmektiger som hovedregel ikke bør administrere komplekse barnesaker. Barnesaker bør ivaretas i domstoler som har fagmiljøer med kompetanse på barn og barns behov.

Departementet peker selv i høringsnotatet på at det i små domstoler kan være utfordrende å sikre god kompetanse i saker som involverer barn. Rettssikkerhetshensyn gjør seg særlig sterkt gjeldende i saker som handler om barn.

Domstoladministrasjonen har i sin høringsuttalelse redegjort for hvordan en reversering av domstolsreformen vil virke negativt inn på iverksatte og planlagte tiltak for å styrke kvaliteten på domstolenes behandling av saker som gjelder barn. F2F støtter dette synet. F2F vil derfor anmode regjeringen om å la domstolsreformen av 2021 bli stående.

Vennlig hilsen

Even Stormoen Rune Harald Rækken

Nestleder, F2F Leder, F2F

Vedlegg