Høringssvar fra Oslo tingrett

Dato: 29.03.2022

FELLES HØRINGSSVAR FRA LEDELSE OG ANSATTE VED OSLO TINGRETT

Domstolleder og de ansatte v/de tillitsvalgte i Oslo tingrett avgir følgende felles høringssvar:

Vi er enige om at sammenslåingen mellom Oslo tingrett og Oslo byfogdembete bør videreføres.

I motsetning til de andre tingrettene som ble sammenslått i april 2021, har den sammenslåtte Oslo tingrett bare ett rettssted, Oslo tinghus. De to avdelingene i domstolen som kom fra Oslo byfogdembete, holder til i 5. og 6. etasje, slik de også gjorde før sammenslåingen. Resten av tinghuset disponeres i det alt vesentlige av de ansatte som kom fra tidligere Oslo tingrett, også det slik som tidligere. Plasseringen i samme bygg har gitt et godt utgangspunkt for en vellykket sammenslåing.

Ønsket om å videreføre sammenslåingen er bl.a. begrunnet i følgende:

- Kompetanseoverføring/fagmiljø:

Sammenslåingen åpner for mer kompetanseoverføring og et sterkere og bredere fagmiljø. Arbeidet med å realisere dette vil få større kraft etter at pandemirestriksjonene nå er fjernet. Et bredere fagmiljø har også vist seg som nyttig i bl.a. rettsmeklingssammenheng. F.eks. var to dommere – den ene fra byfogdavdelingene og den andre fra de øvrige avdelingene - felles rettsmeklere i en sak der slik kombinert spisskompetanse var viktig for å kunne løse saken på en best mulig måte.

- Økt fleksibilitet til å sette inn ekstra ressurser ved behov:

Sammenslåingen har gitt økt fleksibilitet/mulighet til å sette inn ekstra ressurser på felt med spesielt stor saksmengde. Dette har allerede redusert sårbarheten og gitt bedre saksavvikling og raskere saksbehandling til beste for domstolens brukere på skifteområdet. Tilsvarende fordel vil kunne oppnås på andre saksområder når lignende situasjoner oppstår der.

- Videreføring og sikring av det tidligere byfogdembetets spesialistfunksjon:

Selv om domstolen i likhet med landets øvrige tingretter, er fullfaglig, er det av avgjørende betydning å sikre og videreføre spesialistkompetansen innenfor det tidligere byfogdembetets saksområder. For det første er dette viktig for å kunne gi Oslos befolkning og andre brukere et best mulig domstoltilbud. For det andre er det viktig for å gi landets øvrige tingretter mulighet for fortsatt å kunne bruke, og dra nytte av, byfogdavdelingene som et særskilt kompetanse- og ressurssenter.

Gjennom gode interne prosesser har vi blitt enige om følgende organisering:

Sakene om konkurs, rekonstruksjon, arv og skifte, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning, notarial, midlertidig sikring og andre saker som tidligere sorterte under Oslo byfogdembete, skal fortsatt behandles i de to avdelingene som kom fra byfogdembetet.

Denne organiseringen oppfyller Stortingets forutsetning i Innst. 134 L (2020-2021) s. 27. Den er også forankret i domstolloven § 19 fjerde ledd, jf. vedtak fra Domstoladministrasjonen av 14.06.2021.

Opprettholdelse av spesialistkompetansen ivaretas også gjennom nærmere rammer og retningslinjer som gjelder bl.a. sakstildeling og rekruttering av nye dommere og andre ansatte. Dette for å forhindre «utvanning» av kompetansen over tid.

- Støtteapparat:

Ved sammenslåingen har alle i domstolen fått tilgang til et solid administrativt støtteapparat, med blant annet egen HR-avdeling og egen IT-avdeling. I en moderne domstol er dette viktig for både utøvelsen av domstolens kjerneoppgave - den dømmende del - og for arbeidet for øvrig.

- Digitalisering:

Den sammenslåtte domstolen har en kraft og kompetanse innenfor IT-området som gjør at digitaliseringen av noen av de gjenværende viktige ikke-digitaliserte saksfeltene kan påskyndes.

Konklusjon:

Vi har brukt mye tid og ressurser på å slå sammen de to domstolene. Vi ønsker nå ro til å videreføre sammenslåingen og til å realisere de gevinstene den åpner for.

Fokus fremover må rettes mot det som er vår primære oppgave, nemlig å til enhver tid gi best mulig domstoltjenester til befolkningen og andre domstolbrukere i vårt distrikt.

Oslo 21. mars 2022

Sorenskriver

Yngve Svendsen

Dommerforeningen

v/Steinar Backe

NTL

v/Monica Siqveland

Dommerfullmektigforeningen

v/Therese Heggedal

PARAT

v/Siv Johansen

Samfunnsviterne

v/Diana Myrlund