Høringssvar fra Region Kristiansand IPR

Dato: 26.04.2022

Høringsuttalelse

Region Kristiansand oversender følgende høringsuttalelse med støtte fra kommunene Iveland, Kristiansand, Lillesand, Lindesnes og Vennesla:

Region Kristiansand er opptatt av faglig kompetent og effektiv drevet domstol og jordskifterett. Særlig vil hensynet til kapasitet og kompetanse i barnesaker veie tungt. Ny organisering har ført til sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse.

Regionen registrerer at både ledelse og ansatte ønsker videreføring av dagens struktur og regionen har ikke fått innspill fra andre om å gå tilbake til tidligere organisering.

Regionrådet støtter derfor at:

  • Dagens struktur ved Agder tingrett opprettholdes
  • Videreføre dagens struktur i Jordskifteretten
  • Lovfeste dagens rettskretser og rettssteder.
  • Lovfeste at rettssteder i jordskifteretten med 4 dommerårsverk eller mindre ikke skal nedbemannes

Birkenes kommune vil sende egen høringsuttalelse etter møte i kommunestyret 06.05.22

Vedlegg