Høringssvar fra Saksbehandlere Trøndelag tingrett, rettssted Brekstad (tidl. Fosen tingrett)

Dato: 26.04.2022

Høringssvar – Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i domstolstruktur

Innledning

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 26.01.2022 ref 22/371

Dette er et høringssvar fra saksbehandlerne Trøndelag tingrett, rettssted Brekstad, det som før 12.04.21 var Fosen tingrett. Fosen tingrett var en selvstendig tingrett, som fra juni 2018 hadde felles ledelse med Sør-Trøndelag tingrett. Vårt domssokn betjente da 35 000 innbyggere og dekket ytre del av gamle Sør-Trøndelag fylke.

Brekstad tinghus er drøye 20 år gammelt og fremstår som svært funksjonelt. Det digitale utstyret er helt nytt, og dette har vært svært mye benyttet også før pandemi-utbruddet våren 2020.

1. Dagens domstolstruktur kontra den gamle, samt vårt syn på en ny reversering.

Gamle Fosen tingrett eksisterte i 430 år. Fra 1591 – 2021.

Dagens domstolstruktur har eksistert i et år, det ble besluttet gjennomføring 12.04.21.

Da oppsto Trøndelag tingrett med fire rettssteder, Trondheim, Brekstad, Steinkjer og Namsos.

Den nye tingretten, Trøndelag tingrett, ble til i en arbeidshverdag preget av pandemi og lite normalitet. Ved rettssted Brekstad var arbeidshverdagen preget av mye nytt, store omveltinger i forhold til arbeidsoppgaver, nye rutiner og mange nye kollegaer.

Men vi er fremdeles et rettssted på Brekstad, med en stor paraply over oss. Distriktsarbeidsplassene er her, nærheten til publikum er her og rettslokalene er igjen i gang med å bli benyttet slik de ble før pandemien.

Veldig mye tid gikk med til møtevirksomhet for å få den nye organisasjonen opp å gå. Det ble brukt ressurser for å sikre medarbeiderpåvirkning i prosessen, men i en slik setting ble ikke de små rettsstedene hørt på lik linje som de store. Flertallsavgjørelser er ikke alltid den riktige måten å avgjøre ting på i en slik prosess. Det var mange som skulle bli kjent med hverandre og hverandres arbeidsmåter, vi hadde som mål å fungere som en tingrett, dvs. ha utarbeidet felles rutiner på alle saksfelt, innen utgangen av august når alle var tilbake etter ferie.

Det ble en ekstremt arbeidskrevende vår, sommer og høst. Det må innrømmes at når høringsbrev med høringsnotat kom 26.januar var alle tomme for energi og hadde vanskelig for å se hvordan håndtere enda en ny endring.

Det er 3 saksbehandlere på rettssted Brekstad. Vi jobber nå på maks 2 saksfelt, hvor vi tidligere var fullfaglige. Vi er også differensiert på forskjellige saksfelt, noe som gjør at vi har mistet vår «nære» kollegaveiledning her på rettsstedet. Det er til tider et problem, men vi skal ikke underdrive den kompetansen vi har tilgang til gjennom Trøndelag tingrett. De ressursene er bare lenger unna og det krever mer av oss for å kunne nå dem. På rettsstedet er i tillegg en dommer og en dommerfullmektig, samt en dommerstilling som ikke er besatt pr. d.d.

Nye måter å jobbe på har medført mange nye rutiner i forhold til aktiv saksstyring, og Trøndelag tingrett har også utarbeidet mange egne rutiner som skal følges i tillegg til Lovisa. Trøndelag tingrett fremstår som veldig effektiv og fremadstormende. Det er bra å være flinkest i klassen, men spørsmålet er om ting har skjedd så fort og intenst at noen har falt av lasset. Det kan synes som om sykemeldingsprosenten har gått opp. Det kan være organiseringen som gir slike følger, noe som vi ennå ikke er i mål med å kartlegge. Dette er ting vi ser må jobbes mer med.

En endring i domstolstrukturen igjen nå, tilbake til Fosen tingrett vil bli krevende for oss som ansatte. Vi vil igjen måtte bli fullfaglige, noe som vil kreve mye i en tid hvor aktiv saksstyring og digital behandling gjør at alt går mye fortere enn tidligere.

Vi har greid å bli en del av Trøndelag tingrett, og kan bli Fosen tingrett igjen.

Forutsetningen for at det skal gå bra er flere ressurser på saksbehandlersiden samt at dommerressursene blir videreført. Digital kommunikasjon fører til en konstant strøm av dokumenter som kommer inn til retten, dette igjen gir særdeles korte frister og korte responstider.

Det å gjenopprette Fosen tingrett, vil også kreve stedlig ledelse slik vi leser høringsnotatet (ref.pkt.3.2.2). I forbindelse med overgangen til felles ledelse med Sør-Trøndelag tingrett, mistet vi vår stedlige leder, men sorenskriveren hadde likevel ukentlig kontordag på Brekstad. Etter sammenslåingen til Trøndelag tingrett, har sorenskriveren nesten ikke hatt kontordager hos oss. Vi vil imidlertid bemerke at vi likevel har hatt nær «digital» kontakt med ledelsen, og de er tilgjengelig for oss når vi måtte trenge det.

Det som er en nødvendighet for oss på et lite rettssted er tilstedeværelse av en dommer.

Konklusjon, det er så mange usikkerhetsmomenter i denne høringen, noe som gjør det veldig vanskelig å ta klart standpunkt.

Det er også en forutsetning ved en reversering at det blir en struktur som er varig. Det kan ikke gå et til to år mellom hver endring. Da ønsker vi heller å bestå i den form vi er nå, og styrkes som rettssted, enn å forholde oss stadige endringer i organiseringen. Historisk sett er tingretten blitt sterkt utarmet over flere år, det gjør at vi ikke ønsker oss tilbake slik situasjonen var. Vi ønsker å ha rettslokaler og rettssted på Brekstad, om vi heter Fosen tingrett eller Trøndelag tingrett rettssted Brekstad er uten betydning så lenge situasjonen er stabil for alle parter, ansatte og aktører.

Vi ønsker nå ro, tid og ressurser til å forbedre og videreutvikle tingretten imot en hverdag som er til nytte for våre brukere. For å få til dette må vi kunne kjenne på stabilitet og rekke å forme våre rutiner før vi på ny skal kastes rundt i en politisk markeringssentrifuge!

Når det gjelder de videre spørsmål stilt i høringsnotatet vil vi gi vårt syn slik;

Ref. 3.2.2 Felles ledelse
Vi viser til forslaget om endring av domstolloven og støtter denne.

Viser også til vår uttalelse i høringssvar av 20.05.2020;

Beslutningen om felles ledelse mellom Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett ble utført av DA til tross for store protester fra saksbehandlerne ved Fosen tingrett og lokale ordførere i domssoknet. Embetene innrettet seg likevel på den nye ordningen, og samarbeidet fungerte godt med god ressursutnyttelse særlig blant dommerne.

Ref. 3.2.3 Bedre samarbeid og styrking av sårbare domstoler

Vi viser til vår uttalelse i forrige høringssvar av 20.05.2020 hvor vi la frem synspunkter på domstolkommisjonen og riksrevisjonsrapporten som lå til grunn for regjeringens domstolsreform. Samt kom med forslag til hvordan redusere sårbarheten.

Ref.4.1 Prinsipielle spørsmål, barnesakene

Vi ser ikke at barns rettsikkerhet blir truet ved verken videreføring av Trøndelag tingrett eller gjeninnføring av Fosen tingrett.

Dommernes kompetanse er ikke begrenset av størrelse på tingretten, kompetanseøkning kan og bør foregå på tvers.

Saksbehandlerne ved Fosen tingrett