Høringssvar fra Ål kommune

Dato: 25.04.2022

Vedtak i Ål kommunestyre 21.04.2022, sak 21/22

Ål kommune gjev slik uttale til høyring av endring av domstolsstruktur:

1. Ål kommune ber om gjeninnføring av Hallingdal tingrett som sjølvstendig leia domstol. Dette vil gi det beste domstolstilbodet i form av nærleik, tilgjenge og rettstryggleik til innbyggjarane i Hallingdal.

2. Ål kommune støttar tilsette ved Buskerud tingrett Nesbyen si uttale (vedlagt) som og peikar på at:

- «skal det oppnås full ressursutnyttelse må det være en leder med full lederkompetanse og fullt ansvar personalt og faglig ved en selvstendig sorenskriver på hver enhet/rettskrets. Ordningen med felles ledelse bør derfor etter vår mening oppheves.

- Økt ressursutnyttelse kan oppnås ved bruk av eksisterende bestemmelser i domstolloven om overføring av saker mellom rettskretsene og ved tilkalling av dommere. Om ønskelig kan bestemmelsene forenkles for å gjøre det lettere å benyttes bestemmelsene i praksis.

- Små domstoler bør ha en dommerbemanning på minst to embetsdommere for å være effektive.

- Hallingdal tingrett som egen rettskrets kan styrkes ved at Nore og Uvdal kommune inkluderes sammen med Krødsherad og evt. Sigdal. Kommunene er for øvrig en del av det interkommunale samarbeidet i regionen. Rettskretsen bør ses i sammenheng med rettskretsen for Øvre Buskerud jordskifterett som omfattet bl.a. Nore og Uvdal kommune.»

3. Ål kommune ber om at Øvre Buskerud jordskifterett blir gjeninnført.

For å sikre eit samarbeid mellom domstolar etter reversering, må det gjerast tiltak som gir

forpliktande grunnlag for samarbeid mellom jordskifterettar. Felles saksinntak og/eller felles leiing blir vurdert å ikkje vera ei hensiktsmessig løysning.

4. Regionrådet for Hallingdal, som består av Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå kommunar, har i dei siste åtte åra vore sterkt engasjert i å sikre og utvikle tingretten og jordskifteretten i Hallingdal. Saman med kommunane i Hallingdal, Domstolsadministrasjonen, departement og Storting har det vore arbeidd for å finne gode løysingar som er berekraftige og som tek distriktsmessige omsyn. Det er no etablert eit felles rettssenter på Nesbyen, med samlokalisering av tingrett og jordskifterett i nye lokalar (formelt på plass frå 1.1.2021), som Nesbyen kommune har bygd. Dette er eit glimrande eksempel på samarbeid i Hallingdal, mellom tingrett og jordskifterett, som må halde fram.

Vedlegg