Høringssvar fra Hjartdal kommune

Dato: 26.04.2022

Vedtak i Formannskapet25.04.2022:

Hjartdal kommune svarar på brevet fra Justis- og beredskapminisaren med dei svara som er gjeve under vurdering

Hjartdal kommune ser at det forbyggjande arbeidet knytt til fysisk nærvær (som farts, - promille og andre kontrollar) er kraftig redusert dei siste åra. Dette er ei uynskt utvikling som fører til mindre respekt for loven. Det arbeidet må prioriterast høgare i framtida.

Saksordførar: Ordførar Odden.

Handsaming i Formannskapet25.04.2022:

Ordførar og kommunedirektør orientera kort om saka.

Ordførar fremma tilleggspunkt: Hjartdal kommune ser at det forbyggjande arbeidet knytt til fysisk nærvær (som farts, - promille og andre kontrollar) er kraftig redusert dei siste åra. Dette er ei uynskt utvikling som fører til mindre respekt for loven. Det arbeidet må prioriterast høgare i framtida.

Votering: Kommunedirektørens innstilling einstemmig vedtatt som innstilling med tillegg av ordførar sitt forslag.