Høringssvar fra Østre Innlandet jordskifterett rettssted Hamar

Dato: 25.04.2022

Østre Innlandet jordskifterett

Rettssted Hamar

Justis- og beredskapsdepartementet

www.regjeringen.no

Hamar, 25. april 2022

Høring - endring i domstolstrukturen

Vi viser til høringsbrev av 26. januar 2022. Høringsdokumentet er diskutert blant de ansatte i Østre Innlandet jordskifterett, rettssted Hamar. Alle de ansatte på Hamar er enige om innholdet i uttalelsen. De ansatte ved rettssted Tynset er orientert om denne uttalelsen.

Med denne uttalelsen ønsker de ansatte i Østre Innlandet jordskifterett, rettssted Hamar å svare på høringsnotatet med utgangspunkt i vår situasjon, uavhengig av andre jordskifteretters og tingretters struktur.

Status

Østre Innlandet jordskifterett ble etablert som en følge av sammenslåingen av Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett og Nord-Østerdal jordskifterett. Fram til sammenslåingen hadde Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett og Glåmdal jordskifterett felles ledelse fra 2011. Denne ble senere utvidet til en formell samarbeidsavtale, der alle ansatte ved de to domstolene arbeidet med saker uavhengig av hvor de var ansatt. Tidligere Glåmdal jordskifterett er nå en del av Oslo og Østre Viken jordskifterett.

Østre Innlandet jordskifterett har to likeverdige rettssteder, med domstolleder til daglig plassert på Hamar. På Tynset er rettsstedets åtte ansatte samlokalisert med tingretten. På rettssted Hamar er de ni ansatte plassert i egne lokaler, men det pågår en prosess med sikte på samlokalisering med tingretten også her. Fordelingen av ansatte mellom dommere, ingeniører og saksbehandlere er noenlunde lik mellom rettsstedene, men på Hamar sitter to landskonsulenter/fagansvarlige som er ansatt i domstolen. I tillegg stiller rettssted Hamar en kontorplass til rådighet for en landskonsulent/fagansvarlig som er ansatt i Domstoladministrasjonen.

I Østre Innlandet jordskifterett er det etablert et lederteam der domstolleder som sagt sitter på Hamar med en uformell nestleder på Tynset. Vi har videre en administrativ koordinator på Hamar og en teknisk koordinator på Tynset.

Tilbakeføring eller videreføring?

Hovedspørsmålet i høringsnotatet dreier seg om endringene som følge av domstolreformen fra 2021 skal videreføres eller tilbakeføres. I våre diskusjoner har vi tatt utgangspunkt i samfunnsoppdraget til jordskifteretten. Vi løser utfordringer knyttet til fast eiendom. Geografisk nærhet til partene, kombinert med sterk kompetanse på både eiendomsfag og tekniske fag er en forutsetning for at vi skal kunne løse oppdraget innenfor rimelig tid og med god kvalitet. Kompetanse, geografisk nærhet og effektivitet er således nøkkelspørsmål for oss.

Kompetanse

Jordskiftesakene er i endring, både fordi sakstypene endrer seg og fordi partenes kompetanse endrer seg. Det er krevende å sikre tilstrekkelig spisskompetanse på fagfelt innenfor eiendomsjussen, noe som må være en forutsetning for at brukerne har nødvendig tillit til avgjørelsene som domstolen fatter.

For å sikre faglig robusthet og for å sikre muligheten for spisskompetanse innenfor spesifikke fagfelt mener vi at det er helt nødvendig at en jordskifterett har en viss størrelse. Vår mening er at en tilbakeføring av Østre Innlandet jordskifterett til tidligere Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett og Nord-Østerdal jordskifterett sterkt vil svekke grunnlaget for denne muligheten til å stille robust kompetanse tilgjengelig overfor våre brukere. Vi mener at brukerne av jordskifteretten blir de største taperne ved en tilbakeføring.

Dersom vi i framtida skal være en liten domstol vil de ansatte også bli mangesyslere med sterk breddekompetanse, men uten mulighet til å utvikle spisskompetansen. Vi mener at dette også kan svekke de ansattes motivasjon, og dessuten gjøre rekruttering i et stadig vanskeligere arbeidsmarked mer krevende.

For dagens domstol står vi overfor en rekrutteringsfase der fem av seks dommere har passert 60 år. Over de neste fem åra vil det derfor være helt avgjørende at vi er attraktive i arbeidsmarkedet, men også at vi i en samlet domstol har den nødvendige fleksibiliteten som et større dommerkorps vil ha.

Geografisk nærhet til partene og stedlig ledelse på rettsstedene

Uavhengig av om domstolreformen reverseres eller videreføres er det utvilsomt helt nødvendig å sikre robuste rettssteder på Tynset og på Hamar for å kunne løse samfunnsoppdraget. Dette innebærer blant annet at det må være stedlig ledelse på begge rettsstedene.

For begge rettsstedene må det forutsettes at minimumsbemanning og stedlig ledelse lovfestes. Det samme gjelder for domstolstruktur – dette er forhold som må avgjøres politisk av Stortinget ved at domstolstruktur tas inn i domstolloven.

Med en felles domstol Østre Innlandet jordskifterett utnyttes kapasiteten mellom stillingsgrupper og mellom rettssteder godt. Allikevel er ikke dagens løsning ideell – på grunn av avstanden mellom Hamar og Tynset er vi helt avhengig av å kunne formalisere en nestlederstilling. Denne må være lokalisert på det rettsstedet der domstolleder ikke er lokalisert.

Videre må både stillingsgarantien og den geografiske tilhørigheten nevnt i høringsdokumentet og i domstolkommisjonens arbeid lovfestes i domstolloven. Dette trygger de mindre rettsstedene, noe som er særs viktig for særlig jordskifterettene.

Effektivitet

Forutsatt at begge rettsstedene opprettholdes med minimum dagens bemanning er det ikke mulig å se for seg at en tilbakeføring til gammel struktur vil bedre rettens effektivitet. I dag har vi nødvendig fleksibilitet til å fordele saker og arbeidsoppgaver i henhold til medarbeidernes kapasitet og kompetanse. Vi mener at dette sikrer den positive brukeropplevelsen jordskifteretten er avhengig av.

Hva hvis Østre Innlandet jordskifterett blir reversert/delt?

Som det framgår av vårt høringssvar er vi av den klare oppfatning at en tilbakeføring til Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett vil føre til at effektivitet og kompetanse svekkes. Vi ønsker i så fall å imøtegå denne utviklingen ved å søke samarbeid med andre jordskifteretter, her er Vestre Innlandet jordskifterett og Oslo og Østre Viken jordskifterett de aktuelle kandidatene.

Gjennom nærmere ti års samarbeid mellom tidligere Glåmdal jordskifterett og Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett, har vi erfart at vi er mer fleksible, mindre sårbare og mer effektive ved at vi er flere innenfor hver stillingsgruppe.

Videre vil vi peke på muligheten for å endre rettskretsgrensene slik at Våler kommune og Åsnes kommune sokner nordover. Sakstypene i disse kommunene har mye til felles med sakstypene i kommunene i Sør-Østerdal og på Hedmarken, slik at denne endringen vil kunne bidra til en god saksavvikling jamfør punktene om kompetanse, effektivitet og geografisk nærhet over. Ved en slik endring av rettskretsgrensen, vil denne også være sammenfallende med grensen mellom Østre Innlandet tingrett og Romerike og Glåmdal tingrett.

På rettssted Hamar er det nå plassert to fagansvarlig/landskonsulentstillinger. I tillegg stilles en kontorplass til rådighet for en landskonsulent/fagansvarlig som er ansatt direkte i Domstoladministrasjonen. Ved en eventuell tilbakeføring av domstolreformen er det en stor risiko for at fagmiljøet på rettssted Hamar vil bli sårbart i forhold til kompetanse og kapasitet. Vi vil derfor peke på nødvendigheten av å videre dyrke landskonsulentmiljøet her.

Dersom Østre Innlandet jordskifterett skulle bli delt, er det ønskelig at navnet Østre Innlandet jordskifterett blir videreført for rettssted Hamar.

Østre Innlandet jordskifterett, rettssted Hamar

Trond Ivar Tømmervold Gunn Helen Høgmo Nils Fredrik Stenseth

Egil Westgård Lise Granlien Aud Flugstad

Jon Opsahl Geir Helmersen Kristian Noer