Høringssvar fra Bamble kommune

Dato: 22.04.2022

Vedtak fattet av Bamble formannskap, 07.04.2022

1. Domstolstrukturen reverseres ikke, men opprettholdes som i dag.

2. Det avgis et høringssvar i tråd med ordførers vurderinger i denne saken.

3. Om reversering skulle bli vedtatt, må ikke rettskretsene (sognegrensene) endres, men holdes uendret. Dette både for tingrettene og jordskifterettene.

Ordførers vurdering

Ordfører mener at domstolstrukturen bør opprettholdes som i dag, og vil i det følgende begrunne dette standpunktet.

Etter ordførers vurdering er større enheter mer robuste, og sikrer i større grad publikums rettssikkerhet gjennom bedre tilgang på fagkompetanse og dertil god kvalitet i tjenestene.Dette er avgjørende for å opprettholde publikums tillit til domstolene. Større enheter med felles ledelse muliggjør også effektiv ressursutnyttelse som medfører jevnere arbeidsfordeling mellom rettsstedene. Ordførers vurderinger bekreftes av Telemark tingrett som trekker frem flere av de samme momentene som begrunnelse for hvorfor dagens struktur bør opprettholdes.

Ordfører er videre opptatt av domstolenes nærhet til publikum. Det er et viktig prinsipp at domstolenes tjenester er tilgjengelig for publikum, og at det sikres lokal forankring, samt forståelse for lokale forhold. Rettsstedene i Telemark ble videreført slik de var før 2021, og arbeidsplassene ble opprettholdt. Den vesentligste endringen var således innføringen av felles ledelse, noe ordfører vurderer som et viktig grep for å sikre jevnere saksinngang og arbeidsbelastning for kontorstedene i Telemark.

Dagens struktur trådte i kraft våren 2021, og har således hatt kort virketid. Etter ordførers vurdering er dette for kort tid til å se effekten av endringene fullt ut. Ordfører mener derfor at en eventuell reversering av reformen bør avventes, og at et slikt vedtak i så fall bør bygge på et bredt erfaringsgrunnlag.

Dersom den pågående prosessen medfører at domstolstrukturen blir reversert, mener ordføreren at ordningen før reformen i 2021 bør gjeninnføres. Dette innebærer at rettskretsene ikke justeres, og at de tre domstolene ledes av hver sin sorenskriver. Dette synet støttes både av ordførerkollegiet i Grenland og av Telemark jordskifterett. Ordfører er imidlertid kjent med at det er ulike synspunkt på dette i Telemark.

Høringsnotatet inneholder forslag knyttet til styrking av lokale domstoler for å gjøre dem mindre sårbare ved en eventuell gjeninnføring av tidligere domstolstruktur. Dersom domstolstrukturen i Telemark reverseres, støtter ordfører de tiltakene departementet beskriver hva gjelder å legge til rette for bedre samarbeid og redusere sårbarhet for mindre domstoler, samt sikre ressurser for å øke antallet embetsdommere i de mindre domstolene. Forslaget om å øke bevilgningene til videre digitaliseringsarbeid i domstolene vurderes også som viktig, uavhengig av struktur.

I høringsnotatet reises det noen prinsipielle spørsmål som høringsinstansene inviteres til å uttale seg om. Ordfører vil til punkt 4.1 om barnesakene påpeke at det uavhengig av domstolstruktur bør settes fokus på å sikre barns interesser og rettssikkerhet. Videre bør det arbeides med å sikre god barnefaglig kompetanse i domstolene.

I punkt 4.3 om jordskifterettene beskrives en utfordrende rekrutteringssituasjon. Ordfører mener det er viktig at regjeringen iverksetter tiltak for å sikre bedre rekruttering til jordskifterettene, og stiller seg bak de tiltakene som beskrives.

Ordfører mener at domstolenes erfaringer med den nye strukturen må legges til grunn for kommunens innspill i denne saken. Både Telemark tingrett og Telemark jordskifterett er tydelige på at de ikke ønsker at dagens domstolstruktur reverseres.

Vedlegg