Høringssvar fra Grue Senterparti

Dato: 25.04.2022

Høring av endring i domstolstruktur

fra Grue Senterparti

Forslaget om å gjeninnføre strukturen for domstolene fra før domstolsreformen av 2021, støttes, dette for å ivareta borgernes rettssikkerhet og sikre selvstendige domstoler med stedlig ledelse. Domstolene er viktige for de juridiske fagmiljøene over hele landet og representerer viktige kompetansearbeidsplasser. Nedlegging av lokale domstoler har konsekvenser for andre deler av fagmiljøene i rettssystemet. Nærhet til domstolene er viktig for sårbare grupper. Mange timers reisevei for å møte i rettssak utgjør en unødvendig tilleggsbelastning for mange. Noen peker på behovet for store fagmiljøer. Det blir ikke større fagmiljøer ved at domstoler omdøpes til rettssteder og fratas egen ledelse. Men det kan gjøre dem mer sårbare for sammenslåing og sentralisering i neste omgang.

Det er ikke grunnlag eller forskningsbaserte holdepunkter for å si at mindre tingretter oftere fatter uriktige avgjørelser, tvert imot, i Norge er det høy tillit til domstolene som samfunnsinstitusjon – uavhengig av størrelse på domstolen. Det er heller ikke grunnlag for å si at de små tingrettene var mindre effektive. Av de 25 mest effektive domstolene i riksrevisjonens gjennomgang i 2019 ble 16 nedlagt.

Romerike og Glåmdal tingrett ble etablert som en sammenslått domstol 26. april 2021. Den nye tingretten ble da en rettskrets med tre rettssteder, Lillestrøm, Eidsvoll og Kongsvinger. Glåmdal hadde egen sorenskriver og ledelse i Kongsvinger. Det samme hadde jordskifteretten.

Grue Senterparti mener det er viktig at domstolen sikrer nærhet til brukerne i Kongsvingerregionen og at kompetansemiljøene, som en stedlig domstol bidrar til å opprettholde, ikke forsvinner. Kongsvinger er, etter ny struktur, fremdeles et eget rettssted, men har ikke lenger egen stedlig ledelse med egen sorenskriver og administrasjon slik man hadde som rettskrets. Brukere av domstolen har imidlertid fremdeles nærhet til domstolen med de fordeler dette innebærer for tilgjengeligheten og rettssikkerheten til regionens innbyggere. At viktige kompetansemiljøer kan opprettholdes er av stor betydning for regionen og bidrar til attraktivitet som bosettingsområde for nye innbyggere.

Det er viktig at Kongsvinger sikres bedre som rettssted også i framtiden. En tilbakeføring til tidligere organisering, vil ha som konsekvens at Glåmdal tingrett får egen sorenskriver og ledelse på stedet. Men dette er ikke i seg selv en garanti for at domstolens arbeid styrker rettssikkerheten med kort saksbehandlingstid og solide fagmiljøer. En tilbakeføring vil måtte etterfølges av flere stillinger om man skal kunne oppnå den gevinsten som ligger i dette.