Høringssvar fra Sømna kommune

Dato: 26.04.2022

Votering:

Enstemmig vedtatt med forbehold om at det blir godkjent i kommunestyret den 12 mai 2022

Vedtak

1. Sømna kommunestyre anbefaler å gjeninnføre strukturen for domstolene før domstolsreformen av 2021. Dette for å sikre borgernes rettsikkerhet og for å sikre en selvstendig domstol på Sør-Helgeland med stedlig ledelse. Dette innebærer at Brønnøy tingrett reetableres med stedlig sorenskriver.

2. Det bør legges til rette for økt samarbeid mellom tingrettene for å utnytte kapasitet, ressurser og kompetanse på en best mulig måte.

Vurdering

Helgeland dekker et stort geografisk område. Kommunikasjonene kan til tider være svært krevende, spesielt vinterstid. En struktur som sikrer bedre tilgjengelighet til domstolene, vil også kunne bidra til at sakene behandles av dommere med lokalkunnskap. Dette vil også gi domstolene bedre lokal forankring. Sømna kommune er bekymret for at strukturreformen fra 2021 over tid vil utarme virksomheten ved de mindre rettsstedene. Dette vil i neste omgang kunne få uheldig virkninger for lokalsamfunnene på Sør-Helgeland.

Sømna kommune mener det vil være uheldig om en reversering av domstolsreformen gjøres uten at det også etableres lokal ledelse. Dette vil være viktig for å ivareta utvikling, samt faglige og personalmessige hensyn. Lokal sorenskriver vil også sikre et ansikt utad på Sør-Helgeland. Vi legger derfor til grunn at en reversering også innebærer lokal leder ved tingretten i Brønnøy.

Sømna kommune vil videre anføre at det ikke er belegg for å hevde at større domstoler leverer bedre på saksbehandlingstid enn de små. De fleste domstoler kan nok bli med effektive, men forholdet mellom sakstilgang og tilgengelige ressurser har nok større betydning fremfor størrelse på domstolen. Potensialet ved tettere samarbeid mellom domstolene bør heller gis større fokus. Dette kan gjøres ved at de mindre domstolene styrkes og gjøres mindre sårbare. Målet om bedre effektivitet kan også nås ved økt digitalisering. Dette vil kunne bedre fleksibiliteten mellom domstolene ved at dommere kan jobbe i andre tingretter når kapasiteten lokalt tilsier dette. En bør også vurdere om fordelingen av oppgaver mellom tingrettene er gunstig. Domstolsadministrasjonene bør som et ledd i dette følge opp sin egen målsetning om økt digitalisering for å levere rettstjenester over hele landet. Dette vil i tillegg også kunne gi økonomisk gevinster totalt sett.

Sømna kommune er bekymret for at videreføring av dagens struktur også vil kunne bidra negativt i forhold til rettsikkerheten generelt. Vi er også bekymret for at større avstand til domstolene vil kunne gjøre næringslivet mindre konkurransedyktig.

Sømna kommune vil til slutt vise til lokal tingretts betydning for sysselsetting. Dette ut over antall årsverk tilsatt i tingretten. En lokal tingrett vil kunne bidra til at det også etableres et lokalt kompetansemiljø av advokater og rettshjelpere. Lokal tilknytning for disse vil også være en styrke for tingrettene, og vil kunne bidra til å holde kostnadene nede for publikum. Samlet sett mener vi de samfunnsmessige fordelene ved å beholde en desentralisert struktur er betydelige.

Sømna kommune støtter derfor departementets forslag om at strukturen for domstolene før domstolsreformen i hovedsak gjeninnføres. Dette innebærer at Brønnøy tingrett reetableres med stedlig sorenskriver.