Høringssvar fra Alstahaug kommune

Dato: 08.04.2022

Alstahaug kommune.

Kommunestyrets behandling av sak 11/2022 i møte den 06.04.2022:

Behandling Votering formannskapets innstilling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

• Alstahaug kommunestyre anbefaler å gjeninnføre strukturen for domstolene før domstolsreformen av 2021 for å ivareta borgernes rettssikkerhet og sikre selvstendige domstoler med stedlig ledelse. Dette innebærer at Alstahaug Tingrett reetableres og med stedlig sorenskriver.

• Det må tilrettelegges både praktisk og lovmessig for økt samarbeid mellom tingrettene for å utnytte både kapasitet, ressurser og kompetanse på en optimal måte.

• Andelen faste tingrettsdommerstillinger bør økes ved å omgjøre dommerfullmektigstillinger til faste stillinger

Vedlegg