Høringssvar fra Jordskifterettsleder Trøndelag jordskifterett

Dato: 26.04.2022

Høringssvar fra jordskifterettsleder ved Trøndelag jordskifterett

Høringssvar – Endringer i domstolstrukturen

Kort om Trøndelag jordskifterett

Trøndelag jordskifterett ble etablert 31. mai 2021, og dekker rettskretsene til tidligere Nord- og Sør-Trøndelag jordskifterett. Virksomheten ved de to tidligere jordskifterettene er videreført som permanente og likeverdige rettssteder i Steinkjer og i Trondheim.

Rettskretsen til Trøndelag jordskifterett er alle kommuner i Trøndelag fylke, unntatt Rindal kommune.

Ved Trøndelag jordskifterett er vi til sammen 20 medarbeidere. Av disse er 5 lokalisert i Steinkjer og 15 i Trondheim. Ved rettssted Steinkjer er det to jordskiftedommere, to ingeniører og én saksbehandler. Ved rettssted Trondheim er det fire jordskiftedommere, to jordskiftedommerfullmektige, fire ingeniører og fire saksbehandlere. Jordskifterettsleder har kontorsted i Trondheim, med kontordager i Steinkjer.

Administrativ og teknisk koordinator danner sammen med jordskifterettsleder lederteamet for Trøndelag jordskifterett.

Målsettinger ved domstolstrukturen

Viktige målsettinger som lå til grunn for domstolstrukturen var blant annet:

· Sterkere fagmiljøer og mulighet for spesialisering

· Bedre samlet ressursutnyttelse på tvers av rettssteder.

· Redusert sårbarhet mht. habilitet, sykdom eller periodevis store saksmengder.

· Lokal tilstedeværelse og nærhet til brukerne, med bemannede rettssteder som sikrer kompetansearbeidsplasser i distriktene.

Vi har jevnlige fagmøter i alle tre stillingsgrupper for å styrke fagmiljøet. Vi har etablert et eget team for rettsmekling. Utgangspunktet er at en sak behandles ved det rettssted den geografisk hører hjemme, men ved behov kan vi utnytte ressurser på tvers av rettsstedene.

Vi er små enheter i jordskiftedomstolene og derved sårbare ved fravær og habilitetsproblematikk. Dette er enklere å håndtere i en større enhet. Det samme gjelder opplæring av nye medarbeidere, som kan by på utfordringer der det er få eller ingen øvrige ansatte i samme stillingsgruppe. Årlig saksinngang, og derved arbeidsbelastning, kan også variere. Det er langt enklere å utnytte ressursene i en samlet enhet enn å måtte tilkalle dommer eller overføre en sak, slik dagens system er lagt opp.

Brukerperspektivet må være vesentlig i vurderingen av domstolstrukturen. Dagens struktur ivaretar nærheten til brukerne på samme måte som tidligere Nord- og Sør-Trøndelag jordskifterett. Sakene behandles ved det rettsstedet de geografisk hører til. Jordskifteretten setter, som tidligere, rett i den kommunen saken er krevd. På disse områdene vil brukerne ikke oppleve endringer.

Jordskifterettene har utfordringer med saksbehandlingstiden. Det er litt for tidlig å vise til redusert saksbehandlingstid som en konsekvens av dagens domstolstruktur for Trøndelag jordskifterett. Etter mitt syn gir imidlertid dagens domstolstruktur bedre muligheter for å utnytte ressursene, og slik etter hvert redusere saksbehandlingstid. Dette vil gi brukerne et bedre tilbud.

Et tilleggsperspektiv er rekruttering. Det er vanskelig å rekruttere til stillinger i jordskiftedomstolene, særlig ved rettssteder med få medarbeidere i distriktene. Dette gjelder både ingeniør- og dommerstillinger. Jeg mener at et større fagmiljø er mer attraktiv for potensielle søkere, slik at det blir lettere å rekruttere til mindre rettssteder med dagens struktur. Slik kan antall kompetansearbeidsplasser i distriktene sikres.

Konklusjon

Vi har hatt mindre enn et år med dagens domstolstruktur og det er et svært arbeidskrevende og omfattende arbeid som er lagt ned av alle involverte i forbindelse med realiseringen av dagens struktur.

Det er selvfølgelig for tidlig å si at denne strukturen er den optimale. Medarbeiderne ved Trøndelag jordskifterett har ulike syn på saken, og har også inngitt egne høringssvar.

Som domstolleder mener jeg dagens struktur ved Trøndelag jordskifterett vil gi et bedre tilbud til våre brukere, og derfor bør opprettholdes. Strukturen bør sikres ved å lovfeste dagens rettskretser og rettssteder og også sikre antall stillinger ved de mindre rettsstedene. Jeg viser her til punkt 6.2 i høringsuttalelsen fra Domstoladministrasjonen datert 23. mars 2022 og støtter forslagene som er nevnt her.

Det beste hadde vært ro rundt dagens struktur, slik at vi kunne utnytte potensialet. Dersom det allikevel blir en reversering av Trøndelag jordskifterett, ber jeg om at denne endringen gjennomføres så snart som mulig. Å leve med usikkerhet er utfordrende både for arbeidsmiljøet og produktiviteten.

Oda Buhaug

Jordskifterettsleder

Trøndelag jordskifterett