Høringssvar fra Midt - Telemark senterparti

Dato: 17.03.2022

HØRINGSSVAR VEDR. REVERSERING AV OMORGANISERINGA AV DOMSTOLENE.

Midt-Telemark senterparti støtter ønsket om å reversere omorganiseringen av domstolene i tråd med tilrådinga i høringen.

Midt-Telemark senterparti ønsker en desentralisert domstolstruktur fordi:

1. Det sikrer domstolens tilstedeværelse i lokalsamfunnet over tid. En tingrett som har blitt redusert til et rettsted og underlegges en annen tingrett, blir i praksis bare et fysisk lokale hvor retten har møter og kontorer. Et rettssted kan best beskrives som et avdelingskontor under en annen tingrett, og omstruktureringer internt i tingrettene/jordskifterettene kan gjøres uten politisk behandling. Mange rettsteder har leiekontrakter på kontor og rettsaler som går ut i løpet av få år. Rettsteder i distriktene vil være ekstra sårbare for nedjusteringer av aktivitet når disse kontraktene skal reforhandles.

2. Domstolene er til for folk. I debatten er det ofte snakk om at de tillitsvalgte for de ansatte eller andre interessegrupper ønsker seg en sentralisering. Da glemmer man at domstolene er en avgjørende del av å gjøre rettighetene vi har som innbyggere i et demokrati, tilgjengeliog for alle. Domstolene er til for folk, ikke for dommerne. De skal sørge for at alle enkelt kan kreve sin rett eller få avklart en sak de lurer på. For at domstolene skal kunner utøve denne viktige samfunnsfunksjonen, må de finnes der folk bor. Desto lenger unna domstolen er, desto mer utfordringer for en som er part i en sak, skal være vitne eller av andre grunner må møte fysisk i domstolen. For samfunnet kan dette fort også bli dyrt fordi tapt arbeidsinntekt og dyre reiseutgifter vil nulle ut eventuelle innsparinger man oppnår ved en sentralisering.

3. Stedlig ledelse er viktig. De ansatte i de domstolene som nå har blitt rettssteder, blir sittende igjen uten ledelse på stedet. I den daglige driften av domstolen er tett kontakt mellom Sorenskriver og de ansatte viktig, men den vanskeliggjøres nå av geografiske avstander. Sorenskriveren er praktiserende dommer, så Høyre og Venstre sitt argument om at dette vil gi færre dommere i distriktene med stedlig ledelse, holder ikke vann.

4. Juridiske miljøer svekkes og vil over tid forsvinne. Det er ikke bare arbeidsplassen ved det enkelte rettssted som er truet. En domsstol tiltrekker seg også advokatkontorer og andre aktører som ser nytten i å være nær en domstol. Etter reformen kan saker i større grad flyttes inn til det som i realiteten er tingrettens hovedsete, og da vil over tid også de juridiske miljøene sentraliseres.