Høringssvar fra Samfunnsviterne - Nord-Troms og Senja tingrett

Dato: 22.04.2022

Medlemmene tilknyttet Samfunnsviterne i Nord-Troms og Senja tingrett avgir slik felles høringsuttalelse i anledning sak nr. 22/371 – Endringer i Domstolstruktur.

Dato: 21. april 2022

Konklusjon:

Samfunnsviternes medlemmer i Nord-Troms og Senja tingrett støtter strukturreformen, samt høringsuttalelsen til DA og domstolleder Sandbukt.

Samfunnsviterne representerer 5 (av 14) saksbehandlere ved rettsstedet Tromsø.

Etter sammenslåingen har vi erfart følgende:

  • Redusert arbeidsbelastning og bedre arbeidsflyt grunnet bedret ressursutnyttelse.
  • Ledelsen har utviklet rutiner for avlastning og utnyttelse av ledig kapasitet hos saksbehandlerne, både internt på rettsstedene og mellom rettsstedene. Dette har ført til mer effektiv arbeidshverdag og kortere saksbehandlingstid.
  • Styrkede fagmiljøer og økt rom for spesialisering. Gjelder både saksbehandlere og dommere.
  • Sammenslåingen har gitt bedre kvalitet på interne rutiner – vi har utarbeidet et sett felles rutiner basert på de beste forut eksisterende løsningene fra begge rettsstedene. Vi samarbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre disse.
  • Felles rutiner gjør det enklere for aktører som opptrer på begge rettssteder.
  • Rettsstedet Finnsnes har fått tildelt mye ressurser fra Tromsø, både på dommer- og saksbehandlersiden, samt hjelp med teknisk utstyr og oppgradering av dette.
  • Særlig rettsstedet Finnsnes er sårbart både ved langvarig og kortvarig sykdom, noe som vi har erfart i denne perioden. Flere ressurser tilgjengelig gjør det mulig å omfordele saker i stedet for å utsette saker. Dette er til det beste for brukerne av domstolen.

Hvem bør bestemme over domstolstrukturen?

Spørsmålet om domstolstrukturen bør ikke kunne avgjøres av den enkelte kommune, domstol, sorenskriver, tillitsvalgte eller ansatte. Ingen av disse gruppene bør ha noen form for veto-rett.

Domstolstruktur er et nasjonalt anliggende som bør avgjøres ut fra hva som er samfunnets beste, hvor rettsikkerhet må være det sentrale hensynet.

Bør dagens struktur videreføres eller reverseres?

Samfunnsviterne i Nord-Troms og Senja tingrett ønsker ikke reversering.

Samfunnsviterne opplever det fortsatt som en belastning å ikke få en endelig avklaring av hvordan vi skal arbeide fremover. Selv om vi arbeider som om vi skal være én domstol, går noe tapt ved at reverseringsspørsmålet fortsatt er uavklart.

Vi viser forøvrig til høringsuttalelsen fra Domstolsadministrasjonen, som støttes fullt ut.

Kristin Lindquist

Tillitsvalgt for Samfunnsviterne i Nord-Troms og Senja tingrett