Høringssvar fra Vefsn kommune

Dato: 08.04.2022

Vefsn kommune støtter hovedpunktene i domstoladministrasjonens høringsuttalelse.

Vefsn kommune er opptatt av at domstolene skal være desentralisert og at alle brukere skal få sine saker behandlet på det rettsstedet som de geografisk tilhører. Dette er viktig for brukerne.

Vefsn kommune viser også til vedlagte uttalelse fra Helgeland jordskifterett. Også her er nærhet til brukerne det viktigste. De ansatte i jordskifteretten må bruke mest mulig av sin tid på saker og minst mulig tid på transport.

Vefsn kommune ser at rekruttering både i tingretten og i jordskifteretten kan bli en utfordring i framtiden. Sterke fagmiljø kan lette rekrutteringen og vi er derfor positiv til felles ledelse også i jordskifteretten, dersom samme praksis innføres som er gjort for tingretten, slik at Helgeland jordskifterett også i framtiden har kontor i Mosjøen.

Pandemien de siste 2 årene har gjort digitalisering av tjenester nødvendig. Vefsn kommune ønsker at digitaliseringen fortsetter slik at f.eks. enedomssaker fortsatt kan foretas digitalt. Dette vil være en stor fordel for brukere ute i distriktet som bor et stykke unna et rettssted.

Vefsn kommune ønsker altså ikke reversering av domstolstrukturen, men ber at følgende blir lovfestet:

Saker i tingrettene og jordskifterettene skal behandles på rettsstedet i den delen av rettskretsen hvor sakene geografisk hører hjemme.

Når det er hensiktsmessig, kan saker behandles på andre rettssteder i rettskretsen. Reglene i denne bestemmelsen er ikke til hinder for at rett settes i andre lokaler enn rettslokaler når det er hensiktsmessig, jf. domstolloven § 25 fjerde ledd.

Videre ber Vefsn kommune om at strukturvedtaket og desentralisert ledelse lovfestes slik:

Ved rettssteder som ved vedtakelsen av domstolstrukturen av 2021 hadde fire faste dommerårsverk eller mindre, kan Domstoladministrasjonen eller den enkelte domstolleder ikke redusere antall faste stillinger knyttet til kjernevirksomheten.

Når en domstol har flere faste rettssteder, skal sorenskriver og nestleder som hovedregel ha kontorsted på ulike rettssteder.

Vefsn kommune er positiv til fordeling av lederstillinger innen for rettskretsen og er glad for å se at lokalitetene og utstyr på de ulike rettsstedene nå oppgraderes og blir mer likt. Dette er med på å skape trygghet og tillit til dagens domstolorganisering.

Vedlegg