Høringssvar fra Midtre Hålogaland tingrett - dommerfullmektiger

Dato: 26.04.2022

Høringsuttalelse fra dommerfullmektiger i Midtre Hålogaland tingrett

  1. Kort om mandat, bakgrunn og konklusjon

Det gis med dette høringsuttalelse fra dommerfullmektigene ved Midtre Hålogaland tingrett. Per 26. april 2022 utgjør dommerfullmektigene fire av ni dømmende årsverk. To dommerfullmektiger har i dag kontorsted på Sortland, én har kontorsted i Harstad og én i Narvik. Tre dommerfullmektiger ønsker å beholde dagens struktur, mens én ønsker å være nøytral til spørsmålet.

Til tross for begrensede erfaringer og resultater med nåværende struktur, mener vi strukturen slik den er i dag er bedre egnet for å løse domstolens samfunnsoppdrag enn domstolstrukturen fra før 2021. Vi understreker samtidig viktigheten av å beholde alle de tre rettsstedene der de ligger i dag.

Vi viser for øvrig til høringsuttalelsen fra Dommerfullmektigforeningen, som vi slutter oss til.

2. Fordeler med dagens struktur

I høringsnotatet bes det særskilt om innspill for å ivareta barns rettsikkerhet. Dagens struktur har gjort det lettere å unngå at dommerfullmektiger eller andre nye dommere må behandle barnesaker eller andre viktige saker tidlig i ansettelsesperioden. Det mener vi at kommer brukerne av domstolen til gode.

Det er også vår oppfatning at overgangen til dagens struktur generelt har gitt et større og bedre fagmiljø. Ved å tilrettelegge for kompetanse- og erfaringsdeling vil det faglige nivået i domstolen styrkes sammenlignet med før sammenslåingen. Fordelen med større fagmiljøer og økt erfaringsutveksling vil også være særlig nyttig for våre rettssteder, da vi før sammenslåingen kun hadde tre dømmende årsverk per rettssted.

På sikt håper og tror vi også at dagens struktur kan bidra til en bedre opplæring av nyansatte, en jevnere arbeidsbyrde for de ansatte, færre omberammelser av rettssaker, større mulighet for spesialisering, mer erfaringsutveksling, en mer effektiv saksavvikling og kortere saksbehandlingstid. Dette er fordeler som vi i begrenset grad mener har materialisert seg så langt, men som vi tror dagens struktur på sikt vil kunne bidra til.

I høringsnotatet bes det også særskilt om innspill for ivaretakelse av den samiske dimensjonen. Midtre Hålogaland tingrett har av og til saker med samiske dimensjoner. Alle rettsstedene er tilknyttet innbyggere med samisk bakgrunn, og i nyere tid har det i alle fall vært saker med samiske dimensjoner i Ofoten tingrett (rettssted Narvik) og Vesterålen tingrett (rettssted Sortland). I 2021 var det én sak med samiske dimensjoner i domstolen. Vi mener dagens struktur i større grad enn den tidlige strukturen muliggjør en spesialisering innen samisk kultur- og rettsforståelse i domstolene. Vi understreker at det foreløpig ikke har vært en spesialisering på dette punktet og at dette gjelder relativt få saker. For øvrig vil en forsterket mulighet til overføring av saker og dommere på bakgrunn av samiske hensyn, også kunne være et alternativt tiltak som kan styrke den samiske dimensjonen i domstolen.

3. Ulemper med dagens struktur

En ulempe med dagens struktur er at det gjør arbeidssituasjonen for de dømmende ansatte mer sårbar da vi kan pålegges å ta saker på andre rettssteder med lang reisevei og uten mulighet til å oppholde seg i egen bolig dersom sakene varer over flere dager. Dette er en særlig utfordring for Midtre Hålogaland tingrett da det er lange avstander mellom rettsstedene (1,5-3 timer mellom hvert rettssted). Her mener vi at det er behov for kompensasjonsordninger.

Dagens struktur gir også mindre stedlig ledelse. Vi mener at det derfor bør opprettes en stedlig lederfunksjon på samtlige rettssteder.

4. Styrking av mindre domstoler

I høringen bes det særskilt om innspill for å styrke mindre domstoler. Vi tror domstoler/rettssteder i lokalmiljøene er en forutsetning for at innbyggerne i vår region skal sikres et forsvarlig rettshjelpstilbud. Store deler av rettshjelpstilbudene (advokatbistanden) i regionen er knyttet nært opp mot sakene som går for domstolen. Det er derfor nærliggende å anta at deler av rettshjelpstilbudet vil bli sentralisert dersom rettsstedene på sikt slås fysisk sammen. Dette vil kunne gå utover rettshjelpstilbudet for innbyggerne i regionen, og gjør seg særlig gjeldende i vårt distrikt der det er store avstander internt i rettskretsen. Vi mener at dagens struktur i tilstrekkelig grad bidrar til å opprettholde et godt rettshjelpstilbud i henholdsvis Harstad-regionen, Ofoten og Vesterålen.

Dersom dagens struktur videreføres, støtter vi for øvrig Domstolsadministrasjonens forslag om at den nåværende strukturen, inkludert alle rettsstedene og bemanningen i tingretten, lovfestes i domstolloven. Da må endringer i strukturen avgjøres av Stortinget, og dette vil sikre en grundig behandling av mulige forslag til endringer. Det vil også kunne bidra til å gi økt ro og tilslutning til dagens struktur.

Dersom den forrige strukturen gjeninnføres, mener vi det av samme grunn kan være hensiktsmessig med en lovfesting som sikrer at domstolene/rettsstedene ikke kan legges ned uten behandling i Stortinget.

5. Felles ledelse

Hvis den tidligere domstolstrukturene gjeninnføres, ønsker vi stedlig og ikke felles ledelse.

Edith Thorseng

Philip Johan Haenel

Bendik Bang Pedersen