Høringssvar fra Sarpsborg kommune

Dato: 25.04.2022

Formannskapet i Sarpsborg kommune behandlet saken 07.04.2022, sak 23/22. Saksutskrift er vedlagt.

Formannskapets vedtak:

Sarpsborg kommune avgir følgende høringsuttalelse:

1. Sarpsborg kommune er positiv til å beholde dagens domstolstruktur for Søndre Østfold tingrett.

2. For å sikre sterkere vern for framtidig aktivitet på alle rettsstedene, anbefaler kommunen å forankre nåværende organisering i domstolloven.

3. Sarpsborg kommune vil påpeke viktigheten av å beholde kompetanse i kommunen, og å sikre lokalkunnskap ved rettsstedene og for jordskifteretten.

4. For utdyping av synspunktene vises det til kommunedirektørens saksframlegg

Vedlegg