Høringssvar fra Fjord kommune

Dato: 01.04.2022

Fjord kommune støttar departementet sitt forslag om å reversere domstolsreforma. Grunngjevinga er at reforma fører til sentralisering. Som distriktskommune legg vi vekt på å ha tenester nær folk og sikre kompetansearbeidsplassar over heile landet.