Høringssvar fra Frogn kommune

Dato: 28.02.2022

Kommunestyret i Frogn vedtok den 16. februar følgende høringssvar vedrørende endring i domstolsstrukturen:

"Kommunestyret anbefaler at dagens domstolstruktur opprettholdes, med følgende begrunnelse:

Domstolsreformen ble innført av Solbergregjeringen på bakgrunn av en svært kritisk rapport fra Riksrevisjonen der det ble påpekt at den daværende domstolstrukturen medførte dårlig rettssikkerhet for innbyggerne, manglende effektivitet, problemer knyttet til habilitet og store problemer med å rekruttere til ledige stillinger ved de mindre tingrettene og jordskifterettene.

Reformen som ble vedtatt i 2021 innebar en reduksjon av antall rettskretser, samtidig som alle rettssteder ble opprettholdt. Dette sikret større fagmiljøer, bredere kompetanse, mer effektiv behandling og bedre rettssikkerhet innenfor hver rettskrets, samtidig som innbyggerne har samme nærhet til rettslokalene som tidligere og kompetansearbeidsplasser knyttet til rettssteder ikke er fjernet. Responsen fra fagmiljøene er at domstolsreformen har fungert etter intensjonen, samtidig som kostnader til byråkratiet innen rettsvesenet er redusert med 37 mill. årlig. Dette er penger som dermed kan brukes på å styrke kompetanse og kapasitet i rettspleien eller flyttes til andre tjenesteområder, fremfor å brukes til byråkrati.

Støre-regjeringen ønsker å reversere denne reformen. Kostnadene til selve reverseringen er estimert til 75 mill., i tillegg til de ikke lenger innsparte 37 mill. i byråkrati hvert år fremover.

Fra statsråder begrunnes en reversering av domstolsreformen med at de mener at "tjenestene skal være nær folk, og at folk ikke skal behøve å reise langt når de skal i retten". Det er forstemmende og foruroligende at statsråder, med viten og vilke, bedriver denne type bevisst feilinformasjon til befolkningen og utviser så liten respekt for krav til etterettelighet. Det er også forstemmende at en regjering prioriterer en reversering som etter alle solemerker vil innbyggerne, særlig i distriktene, dårligere rettssikkerhet.

Bruk av ressurser til reversering av nødvendige samfunnsendringer, og til byråkrati fremfor tjenester, er et problem for hele landet, selv om "staten betaler". Det er nemlig vi alle, sammen, som er staten. Dette er dermed også en sak som angår Frogn kommune, selv om vi ikke er direkte berørt av en eventuell reversering av domstolsreformen. I fremtiden vil Norge ha store problemer, både økonomisk og kapasitetsmessig, med å opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den i dag. Vi må efffektivisere og rasjonalisere dersom våre barn og barnebarn også skal oppleve et like godt tjenestetilbud som vi opplever i dag. Denne, og andre, reverseringen er feil vei å gå dersom man er opptatt av å sikre Norges velferd i fremtiden.

Saksutskrift fra behandlingen følger vedlagt.

Vedlegg