Høringssvar fra Lund kommune

Dato: 30.03.2022

Lund kommune støtter at dagens domstolstruktur opprettholdes, inkludert Agder jordskifterett der Lund kommune i Rogaland inngår. Fordelen med den nye strukturen er at det er enklere å fordele saker på tvers av lokasjonene, og dermed utnytte ressursene på en bedre måte.

Dagens inndeling i rettskretser og faste rettssteder må lovfestes.

Stortinget vedtok i desember 2020 at rettssteder med 4 faste dommerårsverk eller mindre ikke skal nedbemannes ("nivået på dagens antall årsverk knyttet til kjernevirksomheten opprettholdes"). Viktig at denne garantien videreføres og lovfestes.

Videre anbefaler Lund kommune at Domstoladministrasjonens (DA) rolle klargjøres og begrenses. Lund kommune vil også understreke at eventuelle fremtidige endringer i antall rettskretser og bemannede rettssteder må være gjenstand for lokalpolitiske beslutningsprosesser. Det bør ikke ligge til domstolene og staten alene å beslutte slike endringer.