Høringssvar fra Folldal Kommune

Dato: 22.04.2022

Kommunestyret i Folldal viser til kommunedirektørens saksfremstilling.

Det er i utgangspunktet uheldig å reversere en omfattende reform etter så kort tid

Kommunestyret anbefaler Justis- og beredskapsdepartementet å beholde dagens organisering av tingretten. Hovedårsaken er de ansattes klare ønske om å videreføre dagens ordning med en domstol med flere ansatt og større fagmiljøer, samt økt rettssikkerhet for befolkningen.

Det er avgjørende å sikre domstolenes tilstedeværelse i lokalsamfunnet over tid.

Vi foreslår derfor at nåværende domstolstruktur - inkludert alle rettsstedene tas inn i domstolloven. Vi foreslår også at stillingsgarantien for de mindre rettsstedene lovfestes.

Når det gjelder jordskifteretten har kommunestyret en annen oppfattelse. Vi ønsker å gjeninnføre Nord-Østerdal Jordskifterett. Dette ut fra de klare anbefalingene fra ansatte ved jordskifteretten på Tynset, ut fra hensynet til lokalkunnskap og store geografiske avstander. Jordskiftesaker kjennetegnes av mange involverte og saker hvor man sammen med partene søker å finne den beste løsningen gjennom medvirkningsprosesser. Slike prosesser går ofte over lengre tid og med hyppige møter mellom partene.

Vedlegg