Forsiden

Høringssvar fra ØKOKRIM

Høring - evalueringsrapport om land-for-land-rapportering regelverket

Dato: 07.12.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til departementets høringsbrev 25. okt 2017 vedlagt rapporten «Evaluering av LLR-regelverket» utarbeidet av Deloitte AS. Vi har følgende merknader:

Anbefalingene om å skille regelverket rettet mot betalinger i utvinningsindustrien fra regelverket som er rettet mot å synliggjøre skattetilpasninger

LLR-rapportering omhandles i flere bestemmelser. For de rapporteringspliktige antar vi at det har en verdi i seg selv at rapporteringskravene samordnes mest mulig. Betaling til myndigheter og uønsket skattetilpasning henger sammen. Vi antar at to separate regelsett vil føre til dobbeltrapportering. Etter vårt syn bør de to regelverkene ikke skilles.

Vesentlighetsgrensen

Unntaket fra rapporteringsplikten når betalinger til myndigheter ikke overstiger NOK 800.000, jf forskriften $ 4 første og tredje ledd, innebærer at det i praksis rapporteres iht $ 4 tredje ledd for virksomhet i lavskatteland i betydelig mindre omfang enn hensynet bak reglene skulle tilsi. Vi mener at denne rapporteringsplikten er viktig for å se betalinger i sammenheng og synliggjøre uønsket skattetilpasning. Etter vårt syn bør unntaket oppheves

Med vennlig hilsen

           
 

Trond Eirik Schea

 
 

ØKOKRIM-sjef