Høring av forslag om endringer i virkeområdet til fiskeeksportloven og endringer i eksportavgiften i tilhørende forskrifter

I dette høringsnotatet foreslår departementet å utvide virkeområdet i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (fiskeeksportloven) til å omfatte makroalger til humant konsum (tang og tare), samt å endre henholdsvis forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer, forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen og forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport til å inkludere eksportavgift for tang og tare. Formålet med lovendringen er å inkludere makroalger til humant konsum i arbeidsområdet til Norges sjømatråd AS . Endringsforslagene innebærer også at makroalger inngår i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF) sin portefølje.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.11.2022