Forsiden

Høringssvar fra Akvaplan-niva AS

Dato: 07.11.2022

Sak:

Høring av forslag om endring i virkeområdet for fiskeeksportloven, fiskeeksportforskriften, forskrift om avgift til FHF og forskrift for samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport

Det vises til NFDs høringsbrev av 8. august 2022, der departementet sendte på høring forslag om utvidelse av virkeområdet til lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av fiskeeksportloven til å inkludere makroalger samt endringer i flere tilhørende forskrifter for å inkludere makroalger i arbeidet til Sjømatrådet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Dette høringssvaret omhandler tilbakemelding og innspill relatert til dette.

NIVA-gruppen har mange års erfaring med forskning på tang og tare og effekter av disse på og i marine økosystem. Vi har forsket på mange ulike miljøpåvirkninger fra produksjon av makroalger - som opptak av næringsstoffer og CO2, økt primærproduksjon og biologisk mangfold, begrensing av næringsstoffer, deponering av tarebiomasse på havbunnen samt produksjonsoptimalisering i oppdrett. Akvaplan-niva har dessuten en egen sjølokalitet for algeoppdrett, der vi for tiden jobber med FoU i samarbeid med en kommersiell aktør.

Mange utredninger og rapporter viser at oppdrett av tare har potensiale til å bli en ny stor næring langs norskekysten. Gjennom vår mangeårige erfaring med marine fiskearter i oppdrett erfarer vi at utvikling av nye arter er ressurs- og tidkrevende. Utfordringer innen biologi, teknologi, forvaltning og lovverk, økonomi, marked og bærekraft må løses på samme tid, og enkeltaktører klarer sjelden slike løft alene.

NIVA og Akvaplan-niva ønsker med dette å støtte endringer i fiskeeksportloven og tilhørende forskrifter, da dette forstås å:

- Inkludere tang og tare i begrepet sjømat

- åpne for eksport av tang og tare til humant konsum, samt gi tydelighet i regulering av denne eksporten

- inkluderer tare i Norges Sjømatråd AS sitt arbeid. Dette vil bidra til at algenæringen støttes med markedsinformasjon, markedsføring, markedsadgang, PR og beredskap i marked der norske sjømatprodukter allerede er etablert.

- inkludere makroalger i FHFs finansiering av forskning- og utviklingsoppgaver, noe som gir økte næringsrettede forskningsmidler for makroalgenæringen.

Vi har tre merknader til forslaget:

Humant konsum

Vi oppfatter at nytt forslag til fiskeeksportlov og forskrift om avgift til FHF begrenses til å omhandle sjømat til humant konsum for alle arter sjømat. Tang og tare forventes å bli viktig som fôr og ingrediens i både fôr og helsekost fremover. Dette er en ønsket utvikling, ref. Hurdalsplattformen og det nasjonale samfunnsoppdraget om utvikling av mer bærekraftig fôr. En avgrensning i lovverket til kun å omhandle humant konsum er derfor uheldig og kan hindre denne utviklingen. Avgrensningen til humant konsum vil også gjelde fisk, krepsdyr, bløtdyr og pigghuder, og vil med dette kunne få utilsiktede konsekvenser.

Det eneste eller vesentlig del av råstoffet

Per i dag omfatter fiskeeksportlovens virkeområde animalske arter hvor disse er det eneste eller vesentlig del av råstoffet. Det presiseres i omtalte lov og forskrifter at dette også vil gjelde for tang og tare når disse inkluderes. Makroalger er per nå en relativt lite brukt ingrediens i europeisk kjøkken. Det forventes at makroalger i lang tid fremover vil inngå som en ingrediens heller enn som eneste råstoff i både mat og fôr. Det er vår forståelse at alger ikke må inngå som det eneste eller en vesentlig del av råstoffet for at konsument likevel vil oppfatte maten som sjømat. Det bør derfor klargjøres hva som menes med en vesentlig del av råstoffet for alger. Denne andelen bør settes lavt.

Økte midler til FoU på tang og tare

Algenæringen er i sin spede start, med mange små aktører med begrensede ressurser. Skal det store potensialet tas ut kreves det mye kunnskapsbygging i hele næringskjeden. Akvaplan-niva ønsker å formidle at det er store kunnskapshull som må tettes innen biologi, forvaltning og teknologi. Vi oppfordrer regjeringen til å følge opp arbeidet for utvikling av tang og tare med en satsing - i form av økte midler til FoU for målrettet å løse viktige problemstillinger og flaskehalser for makroalgenæringen.

Vennlig hilsen

På vegne av NIVA-gruppen

Merete Kristiansen

Adm. dir. Akvaplan-niva

Mobil: 975 18 909

Epost: mkr@akvaplan.niva.no

Vedlegg