Forsiden

Høringssvar fra NOAH - for dyrs rettigheter

Dato: 14.09.2022

Innspill til høring av forlsag om endringer i virkeområdet til fiskeeksportloven og endringer i eksportavgiften i tilhørende forskrifter

NOAH – for dyrs rettigheter ønsker med dette å komme med innspill om behovet for å inkludere tang og tare som sjømat i sjømatloven

Ifølge rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» har Norge potensial til å produsere 20 millioner tonn tang og tare. Det tilsvarer en årlig verdiskaping på 40 milliarder kroner. I 2020 produserte Norge 336 tonn butare og sukkertare, og selv om produksjonen økte enda mer i 2021 er det langt igjen til 20 millioner tonn.

Men per i dag kan ikke Sjømatrådet markedsføre tang og tare ettersom det ikke er definert som sjømat, og dermed ikke en del av Sjømatrådets ansvarsområde. Det er derfor helt avgjørende for næringens fremtid med en lovendring som definerer tang og tare som sjømat, ettersom dette vil kunne gi mulighet for større og flere investeringer, og forenkle eksport for norske produsenter. Laks er i dag Norges nest største eksportnæring etter at Sjømatrådet over tid har jobbet opp mot internasjonale markeder, på lik linje har tang og tare potensial til å bli en kjempeviktig næring for Norge. Men da må næringen få hjelp til å vokse.

Det finnes store tilgjengelige arealer for taredyrking, samtidig som produksjonen er svært ressurseffektivt. Dyrking av tang og tare kan sees i sammenheng med regionale, nasjonale og internasjonale strategier for blant annet bærekraftig og klimapositiv utvikling, bedre utnyttelse og forvaltning av hav-rommet, og omstilling mot mer sirkulær bioøkonomi. Tang og tare er blant de største CO₂-binderne i verden, og kan restaurere ødelagte havområder. Jo mer tang og tare som dyrkes, jo bedre er det for klimaet. Alger er næringsrike, ressurseffektive og produksjonsmessig lite krevende. Brukes de til fremstilling av for eksempel vegetariske kjøtterstatninger eller andre produkter kan de fungere som et fullverdig, sunt og næringsrikt alternativ. De siste årene har interessen for produksjon makroalger i Norge vært voksende. Markeds- og næringspotensialet for utvikling av taredyrking er stort, og kan potensielt bety flere arbeidsplasser og økt lønnsomhet. NOAH mener derfor at den norske havbruksnæringen bør satse på tang og tare, ikke fisk.

Produksjon av tang og tare langt mer bærekraftig enn oppdrettsfisk; det forurenser ikke, krever ikke innsatsmidler, lagrer CO2, renser havvannet, og bidrar til økt biologisk mangfold, samtidig som det ikke legger press på fiskenes dyrevelferd. Det er i dag enorme dyrevelferdsmessige utfordringer i oppdrettsnæringen. Fisk omfattes også av dyrevelferdsloven og har dermed en egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. I fiskeoppdrett omtales gjerne fisk som «biomasse», og døde eller rømte fisk som «svinn». Dette bidrar til å svekke fiskens egenverdi. Det å leve hele livet i en oppdrettsmerd er stressende og smertefullt for fisken, og begrenser i aller største grad dens evne til å handle i tråd med naturlig adferd. Ved å legge til rette for økt oppdrett og kommersialisering av eksisterende og nye arter vil fiskevelferden svekkes ytterligere. For eksempel omtales oppdrett av rognkjeks i rapporten som «en suksess». Dette på tross av at rognkjeks i oppdrett kun eksisterer av den hensikt at den skal «rense» andre oppdrettsfisk som laks og ørret. Dette er svært fiskevelferdsmessig utfordrende.

NOAH oppfordrer dermed nærings- og fiskeridepartementet til å heller satse på marin planteproduksjon av tang og tare, som har enormt, lite utforsket markedspotensial.

Vi håper dere ønsker å ta våre innspill i betraktning.

Med vennlig hilsen,

NOAH – for dyrs rettigheter