Forsiden

Høringssvar fra Norwegian Seaweed Association AS

Dato: 04.11.2022

Bedrifter, nettverk og aktører fra makroalgenæringa har siden 2018 ønsket at Norges Sjømatråd sin kompetanse, arrangement og markedsinnsikt kunne vært tilgjengelig for makroalgenæringa. I en tidlig fase i en ny næring er det viktig at alle gode krefter drar lasset sammen. Markedsutvikling, posisjonering, branding og kommunikasjon er viktige element der Norges Sjømatråd har en sterk kompetanse som ville vært svært nyttig for makroalgenæringa. Norwegian Seaweed Association (NSA) er derfor svært fornøyd med forslaget som foreligger om å inkludere makroalger som en del av virkeområdet til fiskeeksportloven.

Vi har to merknader til forslaget som vi vil spille inn.

1. §1 Makroalger til konsum.
NSA spilte opprinnelig inn forslag om lovendring til å inkludere makroalger som sjømat til konsum. Makroalger er imidlertid aktuell til både humankonsum, kosttilskudd og til fôr, og vil blant annet bli brukt som ingrediens i fôr til landdyr, kjæledyr og fisk. Noen av taredyrkerne vil spesialisere seg mot fôrmarkedet, noen mot humanprodukter og noen mot flere markedssegment. Endringa i § 1 i loven vil medføre at bestemmelsene bare omfatter sjømat til konsum, og vil utelukke både makroalger og annen sjømat til fôr. Ettersom loven omfatter både avgift til eksportmarkedsføring og til forskning, er dette uheldig for råvarer med flere anvendelser. Vi viser til merknaden fra FHF. Vi vil derfor be om at denne formuleringa revurderes, både av hensyn til makroalgenæringa og framtidig forskning på andre marine råvarer som ikke går til konsum.

2. § 1 “Vesentlig del av råstoffet”
Under denne paragrafen heter det: Med sjømat mener loven alle arter fisk, krepsdyr, bløtdyr, pigghuder og makroalger, samt varer der disse artene er den eneste eller en vesentlig del av råstoffet.
“En vesentlig del” vil for makroalger kunne være fra 1 % og oppover, avhengig av hvordan produktet oppfattes og markedsføres. Sterk smak, høyt mineralinnhold og innhold av jod spesielt vil kunne begrense innhold av makroalger i ferdige produkt. Tare er sjømat, men ikke fisk, og en mengde som er “vesentlig” for fisk kan vise seg å være uaktuell for produkt med makroalger. Makroalgenes spesielle egenskaper kan sammenlignes med sitron i limonade eller trøffel i snack, som på tross av lav innblanding oppfattes og markedsføres som nettopp limonade eller trøffelsnack.

Dersom det er behov for ytterligere dokumentasjon og forklaringer, vennligst ta kontakt.