Forsiden

Høringssvar fra Vaksdal kommune

Dato: 08.12.2020

Svartype: Med merknad

Levekårsutvalet i Vaksdal kommune har i møte 8.12.20, sak 37/2020, vedteke følgjande høyringsuttale i saka:

Vaksdal kommune støttar ikkje forslaget om innføring av godkjenningsmodell for fritt brukarval i kommunale helse- og omsorgstenester. Å administrera ein slik modell vil føra til mykje ekstra arbeid m.a. knytt til utarbeiding av lokale godkjenningskriterier og til inngåing, evaluering og eventuelt opphøyr av avtale samt publisering m.m. Dette gir auka kostnad og ressursbruk og vil verta vanskeleg å håndtera for mindre og mellomstore kommunar.