Forsiden

Høringssvar fra Rælingen Arbeiderparti

Dato: 08.12.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Rælingen Arbeiderparti

Bakgrunnen for forslaget «godkjenningsmodell for fritt brukervalg» er et politisk mål fra dagens regjering om økt privatisering og konkurranseutsetting av kommunale helsetjenester. Det er et politisk mål Rælingen Arbeiderparti ikke deler.

Samme ordning som den norske regjering ønsker innført, er gjennomført i Sverige. Rælingen Arbeiderparti viser til at undersøkelser av privatiseringen av kommunal velferd i Sverige konkluderer med en rekke negative utviklingstrekk som burde tilsi at Norge ikke velger samme vei som svenskene.

I rapporten «Ordning och reda i välfärden» fra den svenske stats offentlige utredninger fra 2016 listes det opp en rekke negative utviklingstrekk blant annet fare for mindre mangfold, at velferd markedsstyres med mål om store overskudd til internasjonale velferdsselskaper, at det ikke kan vises til økt kvalitet eller effektivitet, og at økt privatisering medfører stort behov for byråkratisk kontroll og tilsyn:

  • «...utveckling mot allt större, vinstsyftande aktörer riskerar att leda till mer likriktning och minskad mångfald för brukarna.»
  • «...det finns betydande risker med att ha aktörer som primärt drivs av vinstintresse inom den offentligt finansierade välfärden...»
  • «...problemen med att definiera och mäta kvalitet, av att brukarna och beställarna ofta har svårt att göra informerade val och av det stora behovet av kontroll och tillsyn.»
  • «Utredningen anser att det bör införas en reglering som syftar till att offentliga medel som är avsedda för välfärdsverksamhet i huvudsak ska användas till den verksamhet medlen är avsedda för.»

Rælingen Arbeiderparti anbefaler at regjeringen heller styrker kommunal velferd med bedre økonomiske rammer for kommuner og ideelle organisasjoner, samt begrense muligheten for uttak av profitt for private som driver på det offentliges regning. Det vil være en bedre og mer treffsikker politikk for et bedre velferdstilbud. Det vil også legge grunnlaget for å stanse utviklingen ved at skattepenger og andre offentlige midler går til overskudd og utbytte for internasjonale velferdskonsern.