Forsiden

Høringssvar fra Sola kommune

Dato: 08.12.2020

Svartype: Med merknad

Sola kommune synes det er viktig med en fleksibilitet i regelverket slik at kommunene kan velge om de skal gi tjenester i egen regi eller kjøpe helse- og omsorgstjenester fra private leverandører.

Kommunene har erfaring med private leverandører og kjøp av tjenester. Sola kommune har erfart at noen helse og omsorgstjenester egner seg bedre enn andre for et fritt brukervalgssystem.

Kommunene må kunne vurdere mulighetene individuelt fordi leverandørtilbudet varierer ulike steder i landet. Ulike kommuner har ulike økonomiske forutsetninger og ulike behov for forutsigbarhet, endring i tjenestebehov og endring i krav til kompetanse.

Høringens forslag til godkjenningsmodell er presentert som en tjenestekonsesjonsordning som et alternativ til tradisjonell anbudskonkurranse. En tjenestekonsesjonsordning kan fungere godt, men kan med det grunnlaget som er foreslått i høringen gi noen utfordringer.

Det er en forutsetning i den foreslåtte godkjenningsmodellen at alle leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene, har rett på å få kontrakt med kommunen. Det vil kunne gi kommunen svært mange leverandører på noen tjenester. Et eksempel på dette er brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hvor det er mange private aktører i markedet.

Sola kommune har i dag fire leverandører av BPA og 11 innbyggere som mottar tjenesten. Sola ville fort kunne få opp mot 15 leverandører etter en utlysning av leverandører med denne godkjenningsmodellen.

Kommunen hadde tidligere tre leverandører til privat avlastning som også er en tjeneste hvor det finnes mange leverandører.

Etter helse omsorgslovgivningen er det kommunen som har ansvar for kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene som ytes til innbyggerne, også der hvor kommunen kjøper tjenester fra private leverandører. Det betyr at kommunen må ha oppfølging med hver enkelt leverandør og sikre at tjenestene leveres forsvarlig.

Sola kommune har erfart at det krever mye administrative og faglige ressurser å følge opp kvaliteten i tjenestetilbudet hos private leverandører.

I den foreslåtte godkjenningsmodellen er det forutsatt at kommunen skal sørge for et tilbud i kommunal egenregi for personer som ikke kan eller vil velge.

Et krav om tilbud i kommunal egenregi vil kunne bli krevende i noen tjenester, et eksempel er kommunale omsorgsinstitusjoner for mennesker med rusvansker. Flere kommuner kjøper denne tjenesten fra private leverandører, og har ikke et kommunalt alternativ. Det vil være kostbart for kommunen å etablere et tilbud i en tjeneste hvor behovet er svært begrenset og varierende.

Helse- og omsorgsdepartementet anslår i høringen at forslaget ikke vil medføre økte kostnader for kommunene.

Sola kommune er uenig i den vurderingen. Departementets vurderinger av de økonomiske og administrative konsekvensene er lite beskrevet.

Som nevnt er konsekvensene av premissene i forslaget trolig at kommunen kan få flere leverandører på de enkelte tjenester.

Det vil bli svært ressurskrevende å følge disse opp både med tanke på kvalitet og at de til enhver tid følger vilkårene for godkjenning som leverandør. Oppfølgingen vil derfor kreve økte administrative ressurser fra kommunen.

Det vil også kreve mer ressurser om det blir krav til at kommunen skal ha et kommunalt alternativ til alle tjenestene som blir omfattet av konsesjonsordningen, uavhengig av brukergrunnlaget i kommunen.

Sola kommune synes det er uklart i høringen om det er slik at den foreslåtte godkjenningsmodellen skal være obligatorisk dersom kommunen ønsker å benytte en tjenestekonsesjonsordning i helse og omsorgstjenestene.

Eller om det fremdeles vil være mulig å benytte tjenestekonsesjonsordning innenfor helse og omsorgstjenester hvor man kan begrense antall leverandører som får konsesjon.

Sola kommune mener at det er viktig at kommunene kan benytte seg av tjenestekonsesjonsordninger med ulike premisser og hvor kommunen kan ta hensyn til behovene i de ulike helse og omsorgstjenester.

Vedlegg