Forsiden

Høringssvar fra Sarpsborg kommune

Dato: 20.11.2020

Svartype: Med merknad

Sarpsborg kommune stiller seg positiv til at det utvikles en modell fra sentrale myndigheter, slik at hver og en kommune ikke trenger å etablere egne ordninger, men at det legges opp til at dette skal gjøres mest mulig likt for de kommunene som innfører fritt brukervalg. Kommunen støtter også departementets forslag om at det skal være opp til hver enkelt kommune å avgjøre hvilke tjenester som eventuelt skal være gjenstand for fritt brukervalg og dermed inngå i en godkjenningsordning. Administrering av en slik godkjenningsordning vil imidlertid være ressurskrevende og det forutsettes at kommunene vil få disse merutgiftene kompensert gjennom økte rammeoverføringer.

Sarpsborg kommunens høringssvar har vært politisk behandlet i utvalg for velferd og folkehelse 17.11.2020, og ble enstemmig vedtatt.