Forsiden

Høringssvar fra Norges Farmaceutiske Forening

Dato: 08.12.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Norges Farmaceutiske Forening, Farmaceutene, takker anledningen til å gi innspill.

Farmaceutene arbeider for riktig legemiddelbruk og for en høy faglig og yrkesetisk standard blant våre rundt 4500 medlemmer. Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler. Vår legemiddelfaglige kompetanse dekker hele legemiddelområdet fra forskning og utvikling, via produksjon, distribusjon og til klinisk bruk av legemidler.

Farmaceutene støtter prinsippet om at pasient, bruker og pårørende skal kunne velge mellom godkjente leverandører, ut fra hva som er best tilpasset den enkeltes liv og hverdag

Det er imidlertid flere forutsetninger for å få til en vellykket innføring og anvendelse av en godkjenningsmodell for fritt brukervalg for kommunale helse- og omsorgstjenester, og Farmaceutene har i vårt høringssvar valgt å fokusere på to svært viktige;

  1. Rammevilkårene må være lik for godkjente leverandørene.

Eksempelvis bestemte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at leger gis i perioden 1. oktober 2020 til 30. juni 2021 refusjon for utgifter til sesonginfluensavaksinering av personer i risikogruppen. Hver vaksinasjon honoreres med 200 kroner. 150 kroner er refusjon fra Helfo. De resterende 50 kronene er egenandel, som skal telle med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

Personer i risikogruppene som heller ønsket seg å benytte seg av influensavaksinering på et apotek, har måttet betale full pris – da HOD ikke har gitt apotek refusjon på lik linje med fastlegekontor. De som har fått satt vaksinen på apotek, 90 000 pr 1. desember, har heller ikke fått mulighet til å føre opp 50 kroner som egenandel. Disse er personer i risikogruppene, som alle skal ha blitt informert om forskjellen i betaling hos fastlege og i apotek, men som likevel har valg å få satt vaksinen på apoteket. Tilbakemeldingene fra disse er at å få satt vaksinen på apoteket er mer tilpasset den enkeltes hverdag fordi apoteket har lengre åpningstider/ofte ikke har timebestilling/ligger nærmere hjem eller arbeidssted.

En slik forskjellsbehandling av leverandører fra HODs side fører til en todelt helsetjeneste, og støtter ikke opp om fritt brukervalg om bedre kan tilpasses den enkeltes liv og hverdag – noe høringsnotatet oppgir som ønskelig.

2. Kommunene må få tilført (kompetanse)ressurser til å kunne utforme og håndtere en innretning for fritt brukervalgsordning.

I høringsnotatet anses forslaget til ikke å skulle innebære noen nye kostnader for kommunene. Dette er Farmaceutene uenige i.

For å kunne håndtere fritt brukervalg vil det kreve kompetanse på å utforme og vurdere anbud og leverandører. Hvilken kompetanse som trengs, vil til enhver tid være avhengig av markedet og type tjeneste som ønskes.

Dette er kompetanse som flere kommuner ikke/i liten grad innehar - og vil i flere tilfeller trolig føre til at ressurser må brukes på intern kompetanseheving eller at konsulenter må leies inn. Begge deler vil kreve økt ressursbruk i en allerede prøvet kommuneøkonomi.

På vegne av Farmaceutene,

Rønnaug Larsen,

leder