Forsiden

Høringssvar fra Seniorrådet i Kristiansand

Dato: 20.11.2020

Svartype: Med merknad

Vedtak i Kristiansand seniorråd 12.11.2020

Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Vedtak i Kristiansand seniorråd sak 77/20Valgfrihet står altså sentralt i formålet med utredningen, og det nevnes valgfrihet for både pasienter, brukere og pårørende. Likevel legges det opp til at det i realiteten er kommunene som får valgfrihet, frihet til selv å velge om de vil innføre ordningen.

Utredningen bygger på den Svenske modellen som har slik frivillighet for kommunene.

Seniorrådet i Kristiansand støtter opp om at fritt brukerutvalg bidrar til å gi gode kommunale helse- og omsorgstjenester som bedre kan tilpasses den enkeltes liv og hverdag. Landets kommuner har allerede etter dagens regelverk en valgfri ordning med fritt brukervalg.

Gjennom fritt brukerutvalg gis den enkelte økt innflytelse over eget tjenestetilbud og kan i større grad tilpasse dette ut fra egne ønsker og behov. Økt variasjon i tjenesteutformingen og med tilpasningsmuligheter forsterkes da også livskvaliteten hos den enkelte. Høringsnotatet fremhever dette som kjernen i pasientens helsetjeneste. Det er klar og god tale.

Dersom det skal bli et reelt valg, kan det ikke være frivillig for enkeltkommuner å innføre ordningen. Danmark har en modell der det er obligatorisk for kommunene å tilby private tjenester på lik linje med kommunale.

Seniorrådet mener at en slik modell også må innføres i Norge. Først da får man en reell valgfrihet for brukerne.

Uten at det blir obligatorisk for kommunene vil det være stor fare for ulike tilbud i de ulike kommuner, altså ikke et likeverdig tilbud over hele landet som er intensjonen med ordningen.

En slik ordning vil også stimulere kommunene til å oppnå et optimalt tilbud sammen med private aktører.

Under pkt. 6.2 om godkjenningsmodellen vil kommunene likevel ha full «styringsrett» ved at det bare er leverandører som oppfyller vilkårene for godkjenning, som får rett til å levere tjenester på vegne av kommunen. Dette mener seniorrådet er en «sikkerhetsventil» som er bra og som støttes.

Ut over dette slutter seniorrådet seg til vurderingene presentert i utredningen.