Forsiden

Høringssvar fra Grimstad kommune

Dato: 07.12.2020

Svartype: Med merknad

Godkjenningsmodellen fremstår som en forenklet og mer smidig form for anbudsprosess.

Grimstad kommune vil få bemerke at det synes underlig at høringsnotatet fra helse- og omsorgsdepartementet ikke berører reservasjonsretten for å tildele slike kontrakter til ideelle organisasjoner. Særlig fordi Nærings- og fiskeridepartementet, den 19.02.2020, vedtok nye forskriftsbestemmelser i anskaffelsesregelverket som åpner for at offentlige oppdragsgivere kan reservere konkurranser/kontrakter til ideelle organisasjoner ved kjøp av helse- og sosialtjenester. Nærings- og fiskeridepartementet begrunner nevnte endring med regjeringens ønske om å bevare mangfoldet i helse- og sosialtjenestene gjennom å utnytte handlingsrommet og samtidig gjøre det lettere å bruke ideelle leverandører ved kjøp av helse- og sosialtjenester. Nærings- og fiskeridepartementet har utredet forholdet til EØS-retten og mener det var tilstrekkelig reservasjonsadgangen for å gjennomføre den nevnte forskriftsendringen 19.02.2020, men påpeker likevel at det råder noe usikkerhet i forhold til EØS-retten. Nærings- og fiskeridepartementet opplyser videre at offentlige oppdragsgivere som benytter seg av reservasjonsretten; selv må foreta egne og konkrete vurderinger i hver sak, og gjøre egne vurderinger for hvorledes en velger å forholde seg til den rettslige usikkerheten. EFTAs overvåkingsorgan, EFTA Surveillance Authority (ESA) har stilt spørsmål om denne reservasjonsretten er i strid med gjeldende EØS-rett.