Forsiden

Høringssvar fra Stendi

Dato: 07.12.2020

Svartype: Med merknad

Høringsinnspill fra Stendi til Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Stendi er Norges største private omsorgsaktør med over 5000 medarbeidere og driver virksomhet innen barnevern, BPA, heldøgns omsorg, hjemmetjenester og eldreomsorg på oppdrag fra offentlige oppdragsgivere over hele Norge. Stendi har et godt samarbeid med våre offentlige oppdragsgivere, med et felles mål om å skape en trygg omsorg som ivaretar alle som trenger det.

Innledning

Stendi er positive til en nasjonal godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, slik som er beskrevet i høringsnotatet. Vi tror at valgfrihet og retten og muligheten til å velge mellom ulike tjenester betyr mye for mange. Og er det noen som virkelig fortjener muligheten og frihet til å bestemme hvordan de vil leve sine liv, så er det mennesker som har ekstra hjelpebehov i hverdagen. Da er mulighet til å velge f.eks. hjemmehjelp, personlig assistent og bo- og omsorgstilbud helt avgjørende.

Stendis oppgave er å levere helhetlige og kvalitetsmessig best mulige tjenester innenfor de økonomiske rammene som våre oppdragsgivere har til rådighet, og å sørge for at hvert enkelt menneske som vi ivaretar omsorgen til kan leve et så godt liv som mulig ut fra sine ønsker og forutsetninger. Stendi støtter høringsnotatet i at det å kunne velge leverandør vil føre til økt brukermedvirkning på hvordan tjenestene ytes.

Vi tror fritt brukervalg vil bidra til å skape gode kommunale helse- og omsorgstjenester som bedre kan tilpasses den enkeltes liv og hverdag.

Gode helse- og omsorgstjenester med en offentlig styrt velferdsmiks

Høringsutkastet understreker at det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Stendi støtter den norske modellen der omsorgen er et offentlig ansvar. Og vi tror et mangfold av dyktige offentlige, ideelle, kommersielle, små og store, må til for å sikre god omsorg til alle som trenger det. Stendi tror befolkningen får best mulig tjenester med en offentlig styrt velferdsmiks med et mangfold av tjenestetilbydere brukerne kan velge mellom.

Konkurranse på like vilkår

Stendi mener overordnet at en viktig forutsetning for å gi brukerne et reelt fritt brukervalg, er at konkurransen innenfor fritt brukervalg skjer på like vilkår.

Lik tilgang på tjenester for brukerne uavhengig av bosted

Med samhandlingsreformen har kommunene et økt ansvar for en større brukergruppe med større og mer komplekse bistandsbehov, og pasienter og brukere har fått utvidede rettigheter til individuelt tilpassede kommunale tjenester. Kommunene har dermed i dag et utvidet tjenestetilbud for flere og mer komplekse tjenester. De utfører disse selv eller i samarbeid med private bidragsytere. Samhandlingsreformen har etter Stendis erfaring ført til et godt, men også ganske ulikt utformet tjenestetilbud i kommunene. Selv om godkjenningsmodellen er foreslått som en frivillig ordning, tror Stendi den kan være et viktig insentiv til at norske brukere på sikt får en likere tilgang til et bedre mangfold av tjenester å velge mellom, uavhengig av hvilken kommune de bor i, enn tilfellet er i dag.

Stor ulikhet i tjenestetilbud i dag

Innenfor f.eks. tjenester innen heldøgns omsorg (psykiske lidelser, demens, rus, utviklingshemming, avlastning) eller respirator-/hjemmeteam, er det vår erfaring at valgmulighetene brukere og pårørende har i dag varierer stort fra kommune til kommune. Om en kommune kjenner til og/eller benytter et privat tilbud til en bruker, avhenger ofte av tilfeldigheter, av kunnskap og erfaring hos ansvarlig saksbehandler/avdeling i kommunen eller av kunnskap og pådriverkraft hos enkelte pårørende. En nasjonal godkjenningsmodell for fritt brukervalg kan bidra til å øke bevisstheten og kunnskapen om hvilke ulike tilbud som finnes, og bidra til en likere valgmulighet for kommuner, brukere og pårørende.

Digital plattform for å sikre bedre informasjon om tilbudene som finnes

Høringsutkastet diskuterer også behovet for og funksjonen til en eventuell digital plattform innenfor fritt brukervalg. Stendi tror en digital plattform med en samlet oversikt over alle tilbudene/tilbyderne som finnes, etter modell av fritt behandlingsvalg, vil være et viktig bidrag for et likere og bedre tjenestetilbud i kommunene. Det kan bidra til at brukere, pårørende og kommuner får bedre mulighet til å finne det tilbudet som passer brukeren aller best. I dag finnes ikke en slik oversikt på kommunalt nivå. Det betyr at brukere/pårørende og kommuner kan gå glipp av det tilbudet som passer bruker og kommune aller best. Stendi har f. eks. i dag flere brukere i heldøgns omsorg som bor i tiltak i andre kommuner enn i oppdragskommunen. Stendi forstår at en digital plattform ikke vil være første prioritet i denne ordningen, men mener å få på plass dette vil bety en viktig kvalitetsforbedring for brukernes tilbud og lik tilgang til tilbudene på sikt.

Systematisk evaluering og kunnskapsdeling

Stendi tror på godt samarbeid. Vi tror også det er bra for kvaliteten i tjenestene at man jevnlig ser på hvordan tjenestene reguleres og om samarbeidsmodellene kan bli bedre. Like viktig som en helhetlig oversikt over hvilke tilbud som finnes, er en god og likeverdig evaluering av alle tilbudene som finnes. Dette kan sikres gjennom standardiserte bruker-, oppdrags- og pårørendeundersøkelser, der resultatene er åpent tilgjengelige for alle interesserte og kan brukes i videre kvalitetsutvikling på tvers av kommuner.

Valgfrihet helt sentralt innen BPA, hjemmetjenester og andre tjenester til eldre

Innenfor Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og hjemmetjenester er valgfrihet helt avgjørende. Muligheten til å velge mellom flere kvalitetstilbydere, også kommunale, gir tjenestemottaker og deres pårørende mulighet til å velge eller velge bort tjenesteyterne, og dermed påvirke hvordan hverdagen skal være i egen bolig.

Innen BPA ser vi også at brukernes tilgang til både BPA som sådan, og valgmuligheter mellom offentlige og private leverandører i dag varierer stort. Her er det i dag flere som har rett til, enn som faktisk har BPA. En mer omfattende gjennomgang av dette forventer Stendi vil komme i forbindelse med at BPA-utvalget leverer sin innstilling medio 2021.

Innen tjenester til eldre har samarbeid med private ført til ulike former for tjenesteinnovasjon som blant annet reduserer medisinbruk og frigjør ressurser. Mange av løsningene er senere brukt av kommunen selv, og gitt økt kvalitet i tjenestene. Stendi tror Fritt brukervalg kan være en god, fremtidig samarbeidsmodell innen ulike helse- og omsorgstjenester til eldre. Et økt antall eldre vil kreve mer kapasitet og innovasjon for å sikre tilstrekkelige og forsvarlige tjenester i årene som kommer. Mangfold vil være helt avgjørende for å få til dette både økonomisk og kvalitetsmessig.

Fritt brukervalg sikrer mangfold, som gir konkurranse og fremmer innovasjon og kvalitetsutvikling

I Norge ser vi at gapet mellom skatteinntekter og vårt godt utbygde velferdssystem har økt kraftig. Vi blir også stadig færre yrkesaktive per eldre som skal forsørges. Mindre penger betyr at vi må jobbe smartere for å få mer velferd ut av hver krone. Vi må sikre fortsatt tilstrekkelige tjenester med høy kvalitet gjennom nytenking, innen forsvarlige og ressurseffektive rammer.

Kritikere hevder gjerne at mer kostnadseffektive tjenester innen omsorg automatisk går på bekostning av kvaliteten. Men Stendis erfaring er tvert imot at god kvalitet og kostnadseffektivitet henger sammen: Er et tilbud godt driftet kvalitetsmessig, har tjenesten gjerne også god ressursbruk. Det er nettopp dette som bidrar til at flest mulig som har behov for det kan motta tjenester kan innenfor de økonomiske rammene som er til rådighet.

Å slippe til mange ulike aktører med ulik tilnærming tror vi vil øke sannsynligheten for at noen finner nye, bedre og mer produktive måter å møte behovene på, forutsatt at man har et system hvor høy kvalitet belønnes og løftes frem. Alle gode krefter må derfor engasjeres, offentlige som private.

Alternativet til mangfold kan like godt være ineffektive tjenester, dårlig ressursbruk eller at samfunnet på ulike måter går glipp av de gevinstene som et mangfold av tjenesteytere og konkurranse kan skape. Å si nei til mangfold kan gjøre at vi går glipp av viktig velferdsinnovasjon.

Vi tror derfor det er veldig positivt å sikre rammer som gjør det enklere for kommuner å innføre fritt brukervalg, dersom de ønsker det.

***

Oppsummert tror Stendi fritt brukervalg for brukerne vil kunne bidra til likere tilgang til et likere tjenestetilbud med større mulighet for brukermedvirkning. For kvaliteten på tjenestene og for kommunene vil fritt brukervalg kunne bidra til bedre mangfold som er helt nødvendig for å få den innovasjon og kvalitetsutvikling vi trenger for å opprettholde gode velferdstjenester til alle som trenger det også i fremtiden.

Stendi samarbeider i dag med en rekke kommuner over hele Norge. Vi bidrar ved behov gjerne med mer informasjon om våre erfaringer.