Forsiden

Høringssvar fra Drammen kommune

Dato: 08.12.2020

Svartype: Med merknad

Vedtak i Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg i Drammen kommune 26.11.2020

Drammen kommune støtter hovedlinjene i forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Drammen kommune støtter at det skal være valgfritt å
innføre ordningen. Dette er viktig for å ivareta kommunenes selvbestemmelse og mulighet til å
tilpasse ordningen etter lokale forhold.


Drammen kommune påpeker viktigheten av at en godkjenningsmodell ikke medfører en
innlåsningsmekanisme der kommunenes tjenestetilbud ikke kan endres og utvikles fordi det da kan
bli et misforhold mellom kommunen som leverandør og de private leverandørene.
Drammen kommune er enige i at brukeropplevd kvalitet er en viktig kvalitetsindikator, men mener at dette perspektivet alene gir en for snever definisjon av hva god tjenestekvalitet bør være. Brukervalg kan være positivt for enkelte brukergrupper og tjenester, men er ikke nødvendigvis et godt alternativ for alle tjenester. Mange innbyggere har behov for et helhetlig og sammensatt tjenestetilbud.


Drammen kommune vil bemerke at det er en utfordring at hensynet til transparent og oversiktlig
prising av kommunens tjenester for å gi like konkurransevilkår, kan stå i motstrid til behovet for økt
tverrfaglighet og samhandling i tjenestene.


Drammen kommune ber departementet klargjøre om det innenfor det foreslåtte regelverket vil være mulighet til å kunne avgrense til kun ideelle organisasjoner/leverandører.

Drammen kommune mener at departementet i for liten grad tar høyde for økte kostnader for kommunene til administrasjon, koordinering og oppfølging av private leverandører. En godkjenningsordning som potensielt innebærer flere leverandører enn ved ordinære anbud, vil kreve mer administrativ oppfølging.