Forsiden

Høringssvar fra Ideelt Nettverk

Dato: 06.12.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Ideelt Nettverk

Forslag om endringer i helse og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt behandlingsvalg)

Ideelt Nettverk mener det er viktig at alle kan påvirke sin livssituasjon, vi er i utgangspunktet opptatt av fritt brukervalg og de muligheter det gir. Regjeringen er opptatt av valgfrihet og pasientens helsetjeneste, noe vi støtter samtidig som vi er opptatt av at ordningen også må være tilgjengelig for de svakeste i samfunnet. Vi har forståelse for at det er krevende for kommunen å få inn flere leverandører av helse- og omsorgstjenester i kommunen slik at fritt brukervalg blir en realitet. Vi tror likevel ikke at denne godkjenningsmodellen vil føre til at flere etablerer denne typen tjenester i kommunene. Til det er det for krevende å få denne typen drift faglig solid og økonomisk bærekraftig.

Vi vil nevne noen vesentlige faktorer:

Pris er fastsatt på forhånd og skal ligge på samme nivå som kommunes egne tjenester. Det er svært vanskelig å sammenlikne kommunale og private regnskaper, Noen av våre medlemmer har erfaring for at den prisen kommunene kommer fram til ikke gir en økonomisk bærekraftig drift. Vi har ikke noe imot at pris settes på forhånd dersom det er en realistisk pris som gir mulighet for en sunn økonomi i tilbudet. Det vises til erfaringen fra de andre nordiske landene hvor det har vært mange konkurser blant tjenesteleverandører. Dette skaper selvfølgelig også stor usikkerhet for brukerne. Vi anbefaler at departementet utvikler en modell for prissetting som kan hjelpe kommunene til å gjøre en realistisk prising av tjenestene.

Medlemmer i Ideelt Nettverk har erfaring for at det ikke er mulig å få denne typen tjenester økonomisk bærekraftig uten å selge tilleggstjenester. I tillegg tror vi at man må tilby disse tjenestene som et tillegg til allerede eksiterende drift av et institusjonstilbud, et omfattende dag- og aktivitetstilbud eller bolig med tjenester. For å etablere et godt fagtilbud må man ha tilgang til et fagmiljø og fagressurser som kan jobbe på tvers av tilbudene. Ideelle organisasjoner har fokus på de svake og vanskeligstilte i samfunnet, det blir vanskelig å etablere tilbud som er avhengig av å selge tilleggstjenester som nødvendigvis retter seg mot mer kjøpesterke personer enn de vi vanligvis gir tilbud til. Dersom regjerningen mener at man, gjennom dette tiltaket, skal bidra til likeverdige tjenester for alle, må modellen innrettes slik at det blir attraktivt å tilby tjenester også til de som ikke er kjøpesterke og kan betale for tilleggstjenester.

Unngå konkurranse – En godkjenningsmodell vil naturlig nok redusere ressursbruken ved anbudskonkurranser og kan forenkle etablering for leverandører, men det er stor fare for økt byråkratisering i kommunen når man skaper enda en ordning som skal administreres. Når det gjelder kontrakten har vi erfaring for at man må reforhandle avtaler med jevne mellomrom slik at man kan regulere pris og faglige kontraktsforhold. Vi anbefaler derfor en regulering i avtalen som ivaretar dette.

Stor risiko for leverandøren siden man ikke er sikret noe volum på tjenestene. Volum kan i noen tilfeller kompensere for en noe lavere pris og gjør tilbudet/virksomheten mer robust. Vi vet at man i Sverige forsøkte seg med å gi nye leverandører et visst startvolum, det er en mulighet man kan vurdere. Utfordringen ligger i at det er brukerne selv som skal velge leverandør, kommunen må dermed markedsføre den nye leverandører på en eller annen måte.

Reelt brukervalg: Flere av medlemmene i Ideelt Nettverk er opptatt av brukergrupper som har utfordrende psykisk helse og rusmiddelproblemer. Et av de beskrevne målene med denne lovendringen å tilrettelegge for at rusavhengige også kan søke seg til omsorgstilbud utenfor spesialisthelsetjenesten. Departementets vurdering er at tjenester til mennesker med rusmiddelproblemer egner seg godt for fritt brukervalg. Vi er enig i dette og også opptatt av reell brukermedvirkning og et reelt brukervalg. Det vises også til institusjoner som tilbyr helse- og sosialfaglig oppfølging, mange av disse er drevet av ideelle organisasjoner. Å utvide samarbeidet med de ideelle organisasjonene til også å levere hjemmetjenester til den aktuelle brukergruppen er absolutt mulig, men vil kreve en god dialog om hvordan tilbudet skal bli økonomisk og faglig robust.

Som departementet selv skriver har man erfart, i andre land, at det er krevende for brukere å sette seg inn i valgmulighetene, det er også krevende å få fram informasjon om de valgmuligheter brukere har, kvalitetsforskjeller og egenskaper som gjør at brukere kan få reelle valg. Mange av de med utfordringer innen psykisk helse og rusmiddelproblemer er nokså alene i livet og har ikke pårørende eller ressurser som kan bistå dem i valg av leverandør av kommunale helse- og omsorgstjenester. De er heller ikke en kjøpesterk gruppe som kan betale for tilleggstjenester. Vi anbefaler at det utvikles en god kommunikasjonsplattform for å få fram kvalitetsforskjeller og gjøre valgmulighetene reell for brukere.

Departementet sier at det er «nødvendig å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser» for å løse framtidens utfordringer. I den forbindelse vil vi anbefale en dialog med de ideelle organisasjonene for å finne fram til en modell som gjør at også vi vil bidra på også dette feltet.

Oppsummert tror vi at en godkjenningsmodell kan forenkle etableringen av flere leverandører av tjenester i kommunen, men man må legge til rette for en annen prismodell og samtidig reforhandling av kontraktsforholdene slik at avtalen både er faglig og økonomisk bærekraftig. I tillegg er det behov for en kommunikasjonsplattform som gjør det enkelt for brukere å se kvalitetsforskjeller, gjøre det enkelt å velge og dermed få en reell valgmulighet. Vi vil også anbefale en dialog med de ideelle organisasjonene for å finne fram til en modell som gjør at Ideelle organisasjoner vurderer å etablere denne typen tjenester til de sårbare gruppene ideelle organisasjoner retter sine tilbud mot.

På vegne av Ideelt Nettverk

Mette Kalve

leder