Forsiden

Høringssvar fra Politisk utvalg for helse og omsorg

Dato: 04.12.2020

Svartype: Med merknad

Utvalg for Helse og omsorg i Skien kommune takker for anledningen til å uttale seg i høringen om godkjenningsmodell for fritt brukervalg.

I høringsnotatet foreslås det å lovfeste grunnleggende prinsipper for anvendelsen av en godkjenningsmodell for fritt brukervalg for kommunale helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Hensikten med forslaget er at flere innbyggere skal få fritt brukervalg. Regjeringens målsetting er å gjøre det enklere for kommuner som politisk bestemmer å innføre fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenestene.

Hovedtyngden av utgifter i omsorgstjenestene går til lønn, pensjon og bemanning. Vi mener derfor at hvis dette skal bli en realitet, må man legge til grunn og sikre at det skal kreves både tariffavtale og pensjon, minimum lik den ansatte i offentlige helsetjenester har per i dag.

I høringsnotatet hevdes det at ved å i større grad ta i bruk private leverandører, så motvirker man en todelt helsetjeneste, og man sikrer befolkningen i større grad lik tilgang til de ulike aktørene i markedet. Dette mener vi blir et uriktig bilde. Ved å legge tilrette for private tjenesteytere i så stor grad som regjeringen nå legger opp til, vil det i større grad føre til økte forskjeller og større usikkerhet for den enkelte bruker.

Valgfrihet i tjenestene handler om andre forhold enn private leverandører. Det er krevende å stå i livets tøffeste faser å skulle ta stilling til hvilken leverandør man skal motta tjenester fra. Det man trenger i slike situasjoner er trygghet for at man får den hjelpen man trenger.

Ved eventuelle uforutsette hendelser, som eksempelvis eierskifte, påvisning av lovbrudd eller annet som kan føre til at drift ikke kan opprettholdes, vil dette føre større usikkerhet for brukerne. Samt vil det skape betydelig merarbeid for kommunen og større usikkerhet for de ansatte.

Som det skrives i høringen så skal det være det offentlige som finansierer tjenestene uansett hvilken leverandør som leverer tjenesten. Dette fører til større usikkerhet for tjenestene. Brukerne har en lovfestet rett til å motta tjenester de er i behov av. Det forutsetter at man til enhver tid har tjenester som er bærekraftige og har økonomisk sikkerhet for drift. Det sikrer man best ved at de tjenestene kommunene har ansvar for å gi brukerne, gjøres i kommunal regi.

Det henvises også til at det fortsatt vil være opp til hver enkelt kommune om man vil innføre ordningen eller ikke. Det er ingenting i veien for at en kommune per i dag kan konkurranseutsette eller privatisere tjenester dersom den ønsker det. Vi ser dermed ingen grunn til å berede grunnen for private leverandører av helsetjenester ytterligere, slik regjeringen ønsker.