Forsiden

Høringssvar fra Administrasjonen i kommunalområdet Helse og velferd

Dato: 08.12.2020

Svartype: Med merknad

Skien kommune takker for muligheten til å komme med innspill til foreslåtte endringer i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven). Høringen er behandlet av administrasjonen i kommunalområdet Helse og Velferd, og kommunalområdet utdyper gjerne dets perspektiver ved behov.

I høringsnotatet fremkommer det at en eventuell innføring av godkjenningsmodellen vil være frivillig for den enkelte kommune. Skien kommune støtter denne tilnærmingen, da norske kommuner har betydelige demografiske og geografiske forskjeller.

Forslaget til lovtekst belyser de sidene av fritt brukervalg som vi til nå har sett som utfordrende. Lovteksten vil fungere som et rammeverk for hvordan en slik modell kan fungere i kommunen, og peker samtidig på hvilke tema og utfordringer kommunen må ta høyde for ved en eventuell oppstart.

Skien kommune imøteser departementets arbeid med å lage godkjenningsmodellen. Vi mener den vil kunne være nyttig og vil forenkle, både det administrative og praktiske, arbeidet for de kommunene som velger å innføre den.