Forsiden

Høringssvar fra Færder kommune

Dato: 23.11.2020

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Færder kommune

Vedtatt av hovedutvalg for helse 18.11.20

Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunene en rekke plikter. Ikke bare overfor kommunens egne innbyggere, men alle som oppholder seg i kommunen. Det fremgår av lovens § 3-1 siste ledd at tjenestene "kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår med overfor avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere."

Færder kommune har i mange år utkontraktert kommunale oppgaver innen helse- og omsorgssektoren til offentlige og private tjenestetilbydere. Dette gjøres ut fra en helhetsvurdering ut fra hva som tjener pasientene og brukerne og kommunen selv. Kommunen har ingen planer om å endre dette. I en viss grad har dette også medført fritt brukervalg.

Formålet med departementets forslag er bl.a. "å oppnå økt legitimitet for bruk av godkjenningsmodellen på like linje med ordinære offentlige anskaffelser, ...". Færder kommune er usikker på om det er naturlig at utkontraktering av lovpålagte helse- og omsorgstjenester skal eller bør sammenlignes med kommunens ordinære anskaffelser.

Bakgrunnen for departementets høringsforslag er å "skape pasientens helsetjeneste." I dette legger departementet at helse- og omsorgstjenesten må "ta utgangspunkt i pasientenes behov, og [at] pasientene skal sikres et likeverdig tilbud av helse- og omsorgstjenester over hele landet".

Færder kommune støtter opp om denne målsettingen. Kommunen er imidlertid i tvil om den foreslåtte lovendringen i seg selv vil bidra til å oppnå dette. Erfaringene fra vår egen kommune og hva vi hører fra andre kommuner, er at det i første rekke er kommunenes økonomiske situasjon som påvirker tjenestetilbudet til kommunens innbyggere, herunder helse- og omsorgstjenester. Det er imidlertid staten og ikke den enkelte kommune som først og fremst påvirker kommunenes økonomi.

Færder kommune støtter prinsippet om kommunal valgfrihet ved en eventuell innføring av godkjenningsmodell for fritt brukervalg. Slik modellen er utformet gjennom lovforslaget, kan det stilles spørsmål ved om den vil føre til at kommunene innfører en godkjenningsmodell som foreslått, men i stedet beholder de ordningene de i dag har.

Det er flere grunner til dette.

  1. Det fremheves at dette er ordning som vil gi økt valgfrihet og kvalitet for den enkelte bruker. Det vises spesielt til erfaringen fra Sverige og Danmark. Færder kommune noterer seg imidlertid at har det har vært vanskelig å dokumentere endring i kvalitet for brukere i Sverige og Danmark, og at det heller ikke er dokumentasjon på hva endringene eventuell innebærer for den enkelte.
  2. Færder kommune registrerer at erfaringer fra både Sverige og Danmark viser at en økt andel leverandører innenfor samme tjenestetilbud kan skape utfordringer når det gjelder koordinering av tjenestene. Samspillet mellom kommunens rolle i bestillermodellen og kommunens rolle som ansvarlig forvaltningsmyndighet fremstår som en sentral utfordring i begge land.
  3. Departementet fremhever også i høringsnotatet at erfaringen fra Danmark og Sverige viser at kommunen bør ha stor bevissthet knyttet til tjenestenes egnethet og sårbarhetsrisikoen for brukerne. Dette bekymrer Færder kommune.
  4. Høringsutkastet viser til at ordningen med økt valgfrihet for brukerne, i begge land har ført til økt andel konkurser blant de private leverandørene innenfor helse- og omsorgstjenestene. Det påpekes at «Dette kan skape usikkerhet for brukerne. Samtidig bidrar dette til at kommunene må ha tjenestetilbud og personell i beredskap.»
  5. Det fremgår ikke av lovforslaget om kommunen vil ha plikt til vilkårsløst å "ta tilbake" brukere som har valgt en annen tjenesteyter enn kommunen. I så fall må kommunen ha en beredskap for slike tilfelle.
  6. Modellen synes ressurskrevende for kommunen. I tillegg til de pliktene som fremgår av punkt a) – c) i paragrafens annet ledd, vil ikke en utkontraktering endre på det forhold at kommunen fortsatt vil ha det fulle ansvaret for at tjenesten ytes i samsvar med de offentligrettslige krav som stilles disse tjenestene. Det påpekes også i rapporten at «Det store antallet leverandører medfører en endring av det administrative omfanget i kommunene, ettersom både forsvarlighet i tjenesten og avtaleforpliktelsene skal følges opp.»

Med henvisning til ovenstående er Færder kommune følgelig overrasket over at det i kapittel 7 konkluderes med at forslaget «ikke innebærer noen nye kostnader for kommunene».

Vedlegg