Forsiden

Høringssvar fra Kvæfjord kommune v/ordfører Torbjørn Larsen

Dato: 07.12.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar Helse- og omsorgsdepartementet om godkjenningsmodell for fritt brukervalg.

I Kvæfjord kommune ser vi det ikke hensiktsmessig å innføre markedsmodell i omsorgstjenestene til våre brukere av omsorgstjenester i kommunen. Dette ut fra at vi ikke har et så stort antall brukere at det vil gjøre det økonomisk drivbart hverken for aktørene som skal konkurrere om kunder, eller for kommunen som skal ha en buffer for å ta i mot dem som får endrede behov eller som ikke er fornøyd med sitt private tilbud. I små samfunn er det bedre at vi heller organiserer det offentlige helsetilbudet godt slik at vi får mest mulig ut av hver helsekrone.

  • Oppstykking av tjenestene: Friheten i eldre omsorgen handler om å få mer variasjon og mulighet til å bestemme hverdagen mest mulig selv, der det offentlige skal sørge for at du møter flinke fagfolk som er trygge i jobben sin og tjenester som henger sømløst sammen. Regjeringens forslag blir å velge i en katalog mellom tjenester som må spare på bemanning og kompetanse i konkurranse mot hverandre. Brukerne som plutselig får endrede behov må bytte leverandør, eller gå tilbake som kommunal tjenestemottaker. I små og mellomstore kommuner vil dette samlet føre til dyrere omsorgstjenester.

  • Smittevern: Sverige har hatt en slik modell i 10 år, og det er implementert i mange kommuner. Deres eldreomsorg har ikke stått seg i møte med korona på grunn av oppsplitting av tjenestene og høyere bruk av ufaglærte og høy vikarbruk. Modellen «besto ikke koronatesten» Derfor ønsker ikke vi å gjøre eldreomsorgen mer sårbar midt i en pandemi.

  • Sementere markedsmodell/Udemokratisk: Vanlige anbud av velferdstjenester kan man i det minste stoppe når kontrakten løper ut. Denne godkjenningsmodellen ser ut til å sementere markedsmodellen for velferdstjenester den innfører.

  • Ineffektivt/sosial ulikhet: ordningen kan føre til økt andel konkurser blant de private leverandørene innenfor helse- og omsorgstjenestene. Dette kan skape usikkerhet for brukerne. Samtidig bidrar dette til at kommunene må ha tjenestetilbud og personell i beredskap. De ressurssterke brukerne vil nok kunne orientere seg mellom de ulike leverandørene. De svakeste pasientene med kognitive vansker eller andre utfordringer vil møte et kommunalt tilbud med færre ressurser, fordi man skal opprettholde et tilbud i tillegg til å betale for «fritt brukervalg-aktører».

  • Holde de store kommersielle selskapene ute: ti år etter at regelverket ble innført i Sverige, er resultatet ganske klart. I begynnelsen var det en del ideelle og små private aktører, men de blir etter hvert kjøpt opp av de store velferdskonsernene. Stendi og Attendo dominerer nå halvparten av markedet i svensk eldreomsorg.

  • Hemmelighold: forbedring og utvikling skjer best når folk deler erfaringer, gode ideer og smarte måter å gjøre ting på. I den kommersielle verden driver man ikke med deling, man har «forretningshemmeligheter». Når gode ideer og smarte måter og gjøre ting på holdes skjult mister mange pleietrengende muligheten til å få bedre tjenester. Det blir også vanskeligere å avdekke feil.

  • Gir ikke bedre kvalitet: etter 10 år i Sverige har man ikke klart å dokumentere bedre kvalitet i tjenestene.

I høringsnotatet fra departementet står det beskrevet at det vil være frivillig for kommunen om de ønsker å innføre en slik markedsmodell. Det er vi svært glad for.

Kvæfjord kommune ønsker å avstå fra å innføre markedsmodell i omsorgstjenestene til brukere i Kvæfjord kommune.

Vennlig hilsen

Torbjørn Larsen

Ordfører i Kvæfjord kommune