Forsiden

Høringssvar fra Kristiansand kommune

Dato: 26.11.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Kristiansand kommune viser til forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene som er sendt på høring.

Kristiansand kommune er positiv til at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å forenkle prosessen med å innføre fritt brukervalg og inngå avtaler med private tjenestetilbydere. Dagens ordning med anbudsrunder i tråd med Lov om offentlige anskaffelser tar opp ressurser og binder kommunen til de avtalene som er inngått i flere år. Det å ha mulighet til å inngå nye avtaler fortløpende vil kunne bidra til at tilbudet til brukerne stadig utvides.

Lovforslaget innskrenker ikke kommunenes frie skjønn. Det gir kommunene de styringsmuligheter og nødvendige handlingsrom for å innføre fritt brukervalg i de tjenestene kommunen selv anser som aktuelle. Mulighet for at dette kan styres lokalt støttes som et svært viktig prinsipp.

Dette er i hovedsak en prosessuell endring som gir kommunene en mulighet, men det er i denne prosessen en risiko for at det å bevege seg mot «brukernes tjenester» medfører at ressurssterke brukere vil kunne få mer tjenester enn andre. Kommunens oppgave er å fordele ressurser etter likebehandlingsprinsippet og sikre brukernes behov for nødvendige helse og omsorgstjenester.

Det legges opp til at "Leverandørene kan tilby tilleggstjenester som går utover det kommunale utformede tjenestetilbudet. Dette avtales direkte mellom brukeren og leverandøren, og stiller økte krav til leverandøren og adskilte regnskap og finansiering for de ulike tjenestene". Kristiansand kommune har i sin ordning med fritt brukervalg spesifisert at leverandørene ikke gis adgang til å aktivt markedsføre sine tilleggstjenester når de utøver tjenester på vegne av kommunen. Etterspørsel etter tilleggstjenester må komme fra bruker selv. Begrunnelsen for dette er ut fra et faglig brukerperspektiv. Det er et ønske om å skjerme sårbare brukere for kommersiell markedsføring. Brukerne kan oppleve en avhengighetsrelasjon til tjenesteyter som kan påvirke den enkeltes valg. Dette vil også gjelde kommunens egne ansatte.

I Kristiansand kommune har vi i nåværende avtale om fritt brukervalg spesifisert dette grundigere, og det bør også tydeliggjøres i forslaget fra departementet.

Det kunne også med fordel blitt tydeliggjort i forslaget en grensegang mellom kommunens plikt til å yte nødvendige helse og omsorgstjenester for å dekke grunnleggende behov opp mot mulighet for å kunne tilby/kjøpe tilleggstjenester som er overlappende med kommunens plikt til å yte tjenestene.

Under punktet «Økonomiske og administrative konsekvenser» oppsummeres det med at forslaget ikke vil innebære noen nye kostnader for kommunene, her må følgende tas i betrakting:

1. Kontraktsoppfølging Det er tydelig at det ikke settes begrensinger på antall leverandører som kan inngå kontrakt med kommunene; dette krever administrasjon per tjenestetilbyder, og dermed økt tidsbruk i kvalitetssikring, koordinering og organisering for kommunen. Fra punkt 4, nest siste avsnitt: «Det store antallet leverandører medfører en endring av det administrative omfanget i kommunene, ettersom både forsvarlighet i tjenesten og avtaleforpliktelsene skal følges opp"

2. Nye leverandører i ordningen Det åpnes for at nye leverandører kan inngå avtale med kommunen fortløpende. I og med at det ikke vil bli opprettet en digital plattform nasjonalt enda (ref. pkt. 6.6), må kommunene selv informere samt håndtere søknadsprosessen til leverandørene. Deretter må brukerne informeres om valgmulighetene. Det å fortløpende inngå nye avtaler vil da føre til at man må redigere/oppdatere informasjon som gis ut til publikum forløpende, inkludert nettsider, trykksaker og vedlegg til vedtak. Dette vil medfører økt kostnad og tidsbruk.

3. Krav til dokumentasjon Bruker av kommunale helse og omsorgstjenester kan ha store og omfattende behov som krever tett samhandling med andre aktører. Det blir da viktig å dele informasjon hvor også de ulike aktørene har nødvendige opplysninger som bør dokumenteres. Dette er ikke mulig å håndtere med dagens ikt løsninger og det krever ressurser for å ivareta dokumentasjonsplikten. I Kristiansand blir dette andrehåndsdokumentert av kontaktperson i forvaltning. Det nevnes at utførerne bør delta på samarbeidsmøter og/eller ansvarsgrupper og lignende. Dette bør fremkomme som en klar forventing til leverandørene.

Det bør i lovteksten beskrives en prosedyre for avslutning av fritt brukervalg, dette av hensyn til leverandørene.

Kristiansand kommune mener også det er en forutsetning at en digital løsning for godkjenningsordning må være på plass før en kan ta i bruk ordningen.

Vedlegg