Forsiden

Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 03.12.2020

Svartype: Med merknad

Trondheim kommunes høringssvar om forslag til godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Vedtak i formannskapet 1. desember 2020 i pol.sak 330/20, arkivsak 20/62552 .

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til forslag om endring i helse- og omsorgstjenesteloven:

Trondheim kommune støtter ikke fremlagte forslag om endring i helse- og omsorgstjenesteloven.

Trondheim kommune mener at tjenester i kommunal egenregi er den beste måten å trygge ansatte mht. å sikre lønns- arbeids- og pensjonsvilkår. Dette vil igjen gi bedre kvalitet i tjenestetilbudet. Det er et offentlig ansvar å tilby nødvendige helse - og velferdstjenester til kommunens innbyggere, og da må også oppgavene løses innenfor offentlige rammer.

Saksfremlegg vedlegges som pdf

Vedlegg