Forsiden

Høringssvar fra Humana omsorg og assistanse

Dato: 04.12.2020

Svartype: Med merknad

Høring Forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)

Humana omsorg og assistanse

Humana omsorg og assistanse er en nordisk omsorgsaktør med virksomhet i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Hovedkontoret er i Stockholm. Humana har til sammen mer enn 7000 brukere, og 15.000 ansatte. I Norge har Humana ca. 2000 ansatte, og ca. 320 brukere. Vi driver tiltak innenfor barnevern, brukerstyrt personlig assistanse og øvrige helse og omsorgtjenester. Våre tjenester er spredt i mesteparten av Norge, fra Troms og Finnmark i nord til Sør-, Øst-, og Vestlandet.

Humana brukerstyrt personlig assistanse (Humana BPA) i Norge startet BPA-virksomhet i 2011. Vi har kunder i alle aldre og med ulike funksjonsnedsettelser og diagnoser. Felles for alle er at de ønsker et fritt, fleksibelt og selvstyrt liv med BPA som verktøy for å utføre daglige gjøremål og for ha et så normalt liv som mulig.

Humana BPA finnes i dag over store deler av Norge: Per 22. juni 2020 har vi konsesjon for å levere BPA i 137 kommuner. Våre 151 arbeidsledere fordeler seg i dag på 36 kommuner. Vi har omkring 928 personlige assistenter som yter service og assistanse for våre arbeidsledere slik at de kan leve livet slik de selv ønsker.

I divisjon for helse- og omsorgstjenester jobber vi med barn, unge og voksne med psykiske problemer, utviklingshemming, nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, fysiske funksjonsnedsettelser, adferdsvansker/samspillvansker, rus, antisosial atferd og/eller omsorgsbehov.

Innen helse og omsorg drives det i dag tiltak for over 50 brukere. Utviklingshemming, medfødt eller ervervet, og psykiske lidelser, ofte med rusavhengighet, utgjør den største gruppen. Vi driver også enheter for mennesker der rus og psykiatri, såkalt dobbeltdiagnose, er hovedutfordring. Dette er i stor grad mennesker som ikke har hatt godt nok utbytte av behandling innen spesialisthelsetjenesten og som har behov foret langsiktig botilbud som kan tilrettelegges for den enkelte.

I vår rammeavtale med Oslo kommune fra 2018 har vi erfaring med fritt brukervalg for personer med utviklingshemming.

Humanas holdning til intensjonen i forslaget

Humana omsorg og assistanse hilser debatten om fritt brukervalg velkommen. Vår holdning er at mest mulig makt bør flyttes fra system til bruker, og øke valgfriheten til den enkelte. Fritt brukervalg innenfor helse- og omsorgstjenester vil styrke organisering og innhold i tjenester med utgangspunkt i de behov og ønsker tjenestemottaker har.

Humana omsorg og assistanse mener det vil være en absolutt forutsetning at fritt brukervalg er tilgjengelig, og er et reelt valg i alle landets kommuner for å sikre et likeverdig tilbud uavhengig av bosted. For brukere med livsvarige omsorgsbehov, er det nødvendig med kontinuitet for å sikre livslange tjenester, uavhengig av hvor bruker bor. Derfor vil innføring av obligatorisk fritt brukervalg i alle kommuner være avgjørende for brukergruppen. Ved ev. flytting gir det også mulighet for bruker til å «flytte med seg» en privat aktør. Det vil være mulig å beholde kontinuitet i tjenesten, og en rettferdig ordning uavhengig av bostedskommune. Fritt brukervalg vil også kunne stimulere til økt konkurranse om god kvalitet i tjenestene. Dette vil komme tjenestemottakeren til gode.

Gjennom valgfrihet i leveranse av tjenester (hvem, hva, hvordan, hvor og når) samt flere tilbydere, også kommunale, vil brukers mulighet til økt innflytelse og å kunne tilpasse egen hverdag, være gevinsten, og vil altså skape «pasientens helsetjeneste» som det heter i høringsnotatet.

I Danmark er kommunene pålagt å innføre fritt brukervalg ved lov. Det er høstet gode erfaringer knyttet til brukernes behov for fleksibilitet på tvers av kommuner, med levedyktige tjenester, valgfrihet for brukere og nærhet til eget hjem og nettverk. Høringsnotatet for ordningen i Norge går etter vår mening ikke langt nok for å sikre reelle valg for brukerne. For å sikre valgfrihet og likeverd burde ordningen være obligatorisk for alle kommunene i Norge. Fritt brukervalg for alle støtter opp under intensjonen om en ordning der brukerne gis større handlingsrom, og hvor fokus er på brukeren mer enn på kommunens autonomi.

Humanas kommentarer til departementets forslag

Lovfesting

Grunnlaget i høringsuttalelsen, med en tydelig lovregulering og lovfestede rammer, gjør det mulig å oppnå valgfrihet for brukere. Humana mener at fritt brukervalg må innføres som en obligatorisk ordning for å gi innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester reell valgfrihet, både valg av leverandør, innholdet i tilbudet, hvordan tjenesten ytes og hvor og når dette skal skje. Humana er av den oppfatning at alle tjenester som omfattes av HOL §3-2 skal inngå i ordningen. Kommunene må ha plikt til å innføre fritt brukervalg, uavhengig av lokal valgfrihet. Dette vil styrke brukernes innflytelse over egen hverdag og eget liv, og føre til at det kommunale handlingsrom minskes. I høringsforslaget er det et motsetningsforhold mellom fritt brukervalg og kommunal sjølråderett. Den danske modellen med fritt brukervalg foreslås innført på hele feltet, i stedet for at kommunene skal kunne frasi seg rett til fritt brukervalg.

Både lovfesting og godkjenningsmodellen vil gjøre det enklere for kommunene å innføre ordningen. Den foreslåtte lovteksten gir ordnede forhold rundt fritt brukervalg, og vil gi kommunene nødvendig handlingsrom. Prinsippene som er lagt til grunn i modellen støttes.

Digital plattform

Doffin vil egne seg som digital plattform for utlysning av konsesjoner. Slik Humana har forstått det, vil det være kontinuerlig utlysning av tjenesteleveranser. Dette betyr at det ikke fastsettes en søknadsfrist, men at kommunen kontinuerlig godkjenner og inngår kontrakt med leverandører som oppfyller kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget. Dette er bra.

Det vil også være behov for brukere av fritt brukervalg å skaffe seg oversikt over ordningen. En nasjonal tilgjengelig portal for publisering av fritt brukervalg, bør være tilgjengelig for brukerne. Minimum av informasjon må være hvilke tjenester som leveres av hvem, kompetanse hos leverandøren, og leverandørens målsettinger og særskilte tilbud.

Tildeling av konsesjoner og priskalkyle

Tildeling av konsesjon må sikre mulig effektiv og bærekraftig drift, der tillit, samarbeid og transparens er bærebjelker. Et samarbeid mellom kommuner vil også gi større rom for fritt brukervalg for flere. Ved utarbeidelse av kvalifikasjonskravene bør nasjonale standarder utarbeidet av Helsedirektoratet legges til grunn, slik at felles definerte standarder benyttes ved utlysning. Norsk standard for hvilke tjenester som skal leveres, med hvilken bemanning og kompetanse kan være standard modell. Dette vil også bidra til et oversiktlig kostnadsbilde. Et «Best case» senario gir av erfaring oftest grunnlag for priskalkulasjon. Pris på tjenesten som skal leveres, må være bærekraftig, også når det for eksempel krever mer ressurser eller kompetanse. Dette vil kreve en stor differensiering av priskalkyle for å være egnet til å fange opp variasjon i tjenestetilbudet. Humana stiller spørsmål om hva som vil inngå i det kommunale kostnadsbildet. Lav pris vil for eksempel være en risiko for at noen brukergrupper diskrimineres, for eksempel dersom nattevakt ikke er inkludert i kalkylen.

Bransjestandard

Det vil være avgjørende å sikre anbudskompetanse hos kommune etter noen felles standarder, slik vi har nevnt over, for eksempel pris, kompetanse, bemanning mm. Nasjonale standarder fra for eksempel bransjestandard utarbeidet av NHO vil kunne være et utgangspunkt.

Humana stiller seg noe undrende til at konkursrisiko som særskilt årsak kan vurderes av kommunen, for å nekte eller tilbakekalle godkjenning av leverandør. Dette vil være en utfordring for nyetablerte helse- og omsorgsleverandører. Fritt brukervalg med åpne anbud vil også gi rom for god virksomhetsoverdragelse dersom en leverandør skulle stå i risiko for å gå konkurs, da det trolig vil gi flere aktører å velge mellom for tjenestemottaker.

Sluttkommentar

Dersom forslaget vedtas vil det være viktig å belønne kommuner som vedtar fritt brukervalg. Holdningen til at brukerens behov skal være i sentrum må gjennomsyre kommunikasjonen rundt ordningen, og det må stimuleres til at kommunene vedtar fritt brukervalg. Humana omsorg og assistanse vil likevel framholde at tjenestemottakere først oppnår reelt fritt brukervalg når vi selv kan velge leverandør uansett hvilken kommune vi bor i. Da må alle kommuner ha fritt brukervalg av leverandører til helse- og omsorgstjenester.

Humana omsorg og assistanse har lang erfaring med å jobbe brukerstyrt. Vi stiller oss gjerne til rådighet i det videre arbeidet med fritt brukervalg.