Forsiden

Høringssvar fra LHL

Dato: 08.12.2020

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse: Forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har følgende merknader:

LHL mener fritt brukervalg er en sentral bruker- og pasientrettighet. Samtidig er det viktig at fritt brukervalg ikke svekker kvaliteten på tjenestene eller tilgangen til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen sitt ansvar for å yte lovpålagte tjenester består selv om innbyggerne kan velge en privat tjenesteleverandør.

Når det gjelder forslaget som er sendt på høring er det behov for noen problematiseringer.

Fritt brukervalg forutsetter at det er flere leverandører å velge mellom. I forslaget til § 3-11 kan kommunen innføre en godkjenningsmodell for flere leverandører. Hva om kun en leverandør søker om godkjenning eller oppfyller vilkårene for godkjenning? Vil da fritt brukervalg ikke kunne innføres? Eller vil fritt brukervalg foreligge om det kan velges mellom kommunen som direkte tjenesteyter og en privat leverandør?

I høringsnotatet vises det til at erfaringer fra Danmark og Sverige tilsier at fritt brukervalg som involverer flere private tjenesteytere kan skape utfordringer når det gjelder koordinering av tjenestene. Dette er en utfordring som må tas på alvor. Tilbakemeldinger til LHL viser at mange opplever dårlig koordinering av tjenester der kun offentlige instanser er involvert. Når det gjelder barn, ungdom og deres pårørende, viser vi til utfordringsbildet som beskrives i høringsnotatet «Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud». Det må antas at en del private leverandører vil ha manglende kunnskap om og erfaring med koordinering av tjenester. Det er derfor viktig at koordinering og samhandling er et av vilkårene den private tjenesteyter må levere på.

Det vises i høringsnotatet til at ordningen med fritt brukervalg har medført økt andel konkurser blant de private leverandørene. Som det påpekes kan dette gir usikkerhet for brukerne. LHL mener den ordningen som gjelder i Danmark med konkursgaranti der kommunen ved konkurs trer inn og yter tjenester også bør innføres i Norge. Riktignok vil kommunen fortsatt ha det rettslige ansvaret for å yte tjenestene. Men en konkursgaranti vil kunne bety at det private tjenestetilbudet i en overgangsperiode vil kunne drive videre til det kom på plass et nytt forsvarlig tilbud til brukerne.