Forsiden

Høringssvar fra St. Olavs hospital HF

Dato: 09.12.2020

Svartype: Med merknad

Høringskommentar til forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven

I høringsnotatet omtales forslaget om å lovfeste noen grunnleggende prinsipper for anvendelsen av en godkjenningsmodell for fritt brukervalg for kommunale helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Hensikten med forslaget er at flere innbyggere skal få fritt brukervalg. Derfor vil regjeringen gjøre det enklere for kommuner som politisk bestemmer å innføre fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenestene. Godkjenningsmodellen vil da kunne være en juridisk ramme for kommunen som enklere kan innføres, enn hvis hver enkelt kommune skulle ha utredet og laget disse rammene selv. Det gjør det også enklere og mer forutsigbart for leverandørene. Pasient, bruker og pårørende kan velge mellom godkjente leverandører.

Grunnprinsippene i forslaget om å lovfeste en godkjenningsmodell for fritt brukervalg er at brukeren får velge mellom leverandører som er godkjent av og har kontrakt med kommunen. Kommunen annonserer en utlysning med oversikt over søknadsprosess, krav, kontraktsvilkår og fastsatt kompensasjon for leverandørene. Leverandører som oppfyller kravene har rett til å levere tjenester på vegne av kommunen.

Formålet med forslaget er å oppnå økt legitimitet for bruk av godkjenningsmodellen på lik linje med ordinære offentlige anskaffelser, økt oppmerksomhet rundt alternative måter å organisere kommunale helse- og omsorgstjenester på, samtidig som forslaget sender et tydelig signal fra lovgiver om at valgfrihet for pasienter, brukere og pårørende er et prioritert område.

St. Olavs hospital har lagt fram høringsforslaget for noen klinikker, og vi har fått en tilbakemelding fra Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin som har følgende merknader til høringsforslaget;

· Klinikken støtter ikke forslaget om innføring av en valgfri godkjenningsmodell i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

· Ordningen vil fordre betydelige ressurser i form av prosesser knyttet til anskaffelser samt løpende kvalitetskontroll av tiltakene med mer.

· Det vil by på utfordringer mht fremtidig rekruttering. Det vil i nær fremtid være en knapphet på helsefaglig kompetanse. Dersom det etableres mange tiltak så kan det bidra til at kompetanse «smøres tynt ut» og dermed forringer kvaliteten ved flere enheter.

· Det vil være krevende for brukere å orientere seg, og ta kvalifiserte valg.

· I høringen anføres at det er departementets vurdering at tjenester til mennesker med rusproblemer egnet seg godt for fritt brukervalg. Det er ukjent hva departementet bygger denne oppfatningen på. Klinikken deler ikke denne vurderingen sett i lys av erfaringer man har opparbeidet seg gjennom ordningen fritt behandlingsvalg. Her er erfart at det er vanskelig å ta kvalifiserte valg i fra før en sårbar og vanskelig livssituasjon.

· Klinikken har gjennom ordningen fritt behandlingsvalg erfart til dels betydelige utfordringer knyttet til tjenestekvalitet hos flere av disse enhetene, og registrerer at kvalitetskontroll av tjenestene synes mangelfulle. Det er grunn til å tro at det vil bli en utfordring innenfor en ordning med fritt brukervalg.

Tom Christian Martinsen

Viseadministrerende direktør

St. Olavs hospital HF