Høringssvar fra Vegårshei kommune

Opphevelse av vannscooterforskriften - høringssvar fra Vegårshei kommune

Dato: 16.03.2017

Svartype: Med merknad

Vegårshei kommunestyre fattet følgende vedtak i møte 07.03.17:

Klima- og miljødepartementet ønsker å oppheve Forskrift om bruk av vannscooter og lignende av 21.06.2013, og har lagt forslaget om oppheving ut på høring 23.12.2016. Vegårshei kommune gir følgende uttalelse til høringsforslaget:

Vegårshei kommune anbefaler at gjeldende nasjonal Forskrift om bruk av vannscooter og lignende av 21.06.2013 videreføres. Dette er begrunnet med ønsket om å regulere slik ferdsel på samme måte over hele landet. Vegårshei kommune mener det er riktig å regulere bruken av vannscootere som nå i både sjø og vassdrag, av hensyn til alle brukergrupper og ulike interesser i disse viktige områdene.