Høringssvar fra Den Norske Turistforening

Høring av forslag til oppheving av vannscooterforskriften. Innspill fra DNT

Dato: 13.02.2017

Svartype: Med merknad

Den Norske Turistforening (DNT) viser til høring av forslag til oppheving av vannscooterforskriften, publisert på Klima- og miljødepartementets nettside den 22. desember 2016.

DNT går imot regjeringens forslag om å oppheve vannscooterforskriften og likestille vannscootere med andre motorbåter. Å fjerne vannscooterforskriften før annet regelverk er på plass, vil bety mer vannscooterkjøring med høy hastighet og mye støy nærme land, noe som er uheldig for natur og friluftsliv.

DNT er Norges største friluftslivsorganisasjon med ca 300.000 medlemmer. Organisasjonen består av 57 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. Dette er forankret i DNTs formålsparagraf.

Begrunnelse for DNTs standpunkt

Dagens tilstand på sjøen og i vassdrag er allerede konfliktfylt flere steder i landet, og det er en rekke eksempler både på ulykker og farlige situasjoner i sjø/vassdrag mellom motorbåter/vannscootere med høy hastighet og «myke trafikanter». I tillegg er regelverket uoversiktlig (med blant annet ca 150 lokale forskrifter), og det er liten grad av fartsregulering.

Som departementet skriver i høringsnotatet, vil en oppheving av vannscooterforskriften sannsynligvis øke potensialet for konflikter mellom vannscootere og andre interessegrupper, blant annet utøvere av friluftsliv, og man antar at det vil gi negative effekter på naturen. Det betyr at dagens situasjon vil bli ytterligere forverret.

Departementet skriver videre i høringsnotatet at de legger til grunn at kommunene med sin lokalkunnskap sikrer at blant annet hensynet til natur og friluftsliv ivaretas i arbeidet med lokale forskrifter. DNT mener at dette beslutningsgrunnlaget i mange tilfeller ikke vil være til stede fordi mange kommuner har begrensede ressurser og kompetanse til å utarbeide lokale forskrifter. Dette har vi også fått tilbakemelding om.

Resultatet kan bli at mange kommuner blir stående uten regelverk for vannscooterkjøring, og det vil bli store forskjeller i regelverket fra kommune til kommune. Et stort antall ulike lokale forskrifter er vanskelig å formidle til brukerne og krevende å håndheve for de som skal føre kontroll og tilsyn.

Dersom regelverket for vannscooter og andre motorbåter skal likestilles, mener DNT det må lages et nasjonal regelverk for motorferdsel i 500-metersbeltet langs land i sjø og i vassdrag som sikrer hensynet til friluftsliv og natur. Vi mener et slikt regelverk må gi føringer for hvor fort det kan kjøres i ulike soner fra land, og regelverket må være på plass før vannscooterforskriften kan oppheves. Med et nasjonalt regelverk for motorferdsel langs kysten og i vassdrag, kan natur- og frilufslivsverdiene tas hensyn til samtidig som man sikrer et regelverk som er lett å formidle, lett å forstå og lett å håndheve.

DNT var i desember med på et nasjonalt opprop mot mer vannscootertrafikk. Vi gjentar her oppropets 8 grunner til ikke å tillate mer vannscootertrafikk:

1. De myke trafikantene vil bli fortrengt

Det er allerede et høyt konfliktnivå på sjøen på grunn av høy fart og mye støy. DNT mener regjeringens forslag vil øke konfliktene ytterligere. Vi frykter at den økte motortrafikken som vannscooterne medfører nær land, vil fortrenge myke trafikanter som padlere, badende, roere, seilere og dykkere/fridykkere - og redusere rekreasjonsverdien for turgåere, hyttefolk, turister og alle de som oppholder seg ved kysten, på innsjøer og ved vassdrag. Dette er også omtalt i høringsnotatet fra departementet.

2. Dyre- og fuglelivet blir truet

Kysten har et rikt fugle- og dyreliv, med viktige hekke- og yngleplasser. Forskning viser at vannscooterkjøring virker negativt på dyrelivet gjennom støy og bevegelse. Når vi vet at hver tredje fugleart står på rødlisten, som betyr at de kan forsvinne fra Norge, representerer vannscooterne en ny belastning for sårbare og utsatte sjøfuglbestander.

3. Risikoen for ulykker vil øke

Fjernes vannscooterregelverket, blir vannscooternes raske og ofte uforutsigbare kjøremønster en økende sikkerhetsrisiko for ikke-motoriserte aktiviteter i sjø og innsjøer. Det vil oppleves som mer utrygt, og det vil faktisk bli farligere å bade, padle kajakk og kano. Økt risiko for ulykker burde derfor alene være grunn god nok til å beholde dagens regelverk.

4. Regjeringens forslag går på tvers av faglige anbefalinger

En evaluering fra Vista Analyse i 2014 konkluderer med at vannscooterkjøring kan ha vesentlige negative innvirkninger på friluftsopplevelsen til andre grupper. Dagens vannscooterfrie sone langs land spiller derfor en viktig rolle for å minske konflikter og motsetninger mellom brukergrupper. Rapporten konkluderer med at dagens regelverk ivaretar hensynet til natur og friluftslivsinteresser.

5. Det trengs håndheving av regelverket – ikke fjerning

Vannscootere har bare vært tillatt i Norge i tre år, og ulovlig kjøring har flere steder blitt et stort problem. Det vi trenger er en strengere håndheving av reglene og tiltak som begrenser de negative konsekvensene av vannscooterkjøring, ikke at regelverket fjernes. Av hensyn til sikkerhet og håndheving, må det også innføres registreringsplikt til sjøs (også for vannscooter), slik at det blir enklere å identifisere førere.

6. Norskekysten er mange steder uoversiktlig

Den norske kystlinjen er mange steder uoversiktlig, full av trange sund, holmer og skjær. Begrenset oversikt gir økt fare for påkjørsler ved vannscooterkjøring, og faren øker dersom vannscootere får operere nært land, slik regjeringens forslag innebærer.

7. Regjeringens forslag går på bekostning av reiselivet i Norge

Norge opplever en sterk vekst innenfor naturbasert reiseliv og aktive opplevelser, i hovedsak ikke-motoriserte aktiviteter. Vi frykter at en økning i vannscooterkjøring vil gjøre det mindre attraktivt å oppsøke Norge for friluftslivsopplevelser langs kysten. Det vil bidra til å svekke den unike merkevaren Norge og det norske reiselivsproduktet.

8. Regjeringen går imot egne argumenter

Dersom forslaget vedtas, går regjeringen på tvers av sin egen stortingsmelding om friluftsliv. Her påpeker regjeringen nettopp at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring utgjør en sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader. DNT vil kommentere at svaret på denne utviklingen ikke kan være å åpne flere områder for mer støy og høy hastighet nær land. 

Konklusjon

DNT jobber for at flest mulig skal bli glade i natur og friluftsliv, og vi fraråder sterkt regjeringens forslag om å oppheve vannscooterforskriften og likestille vannscootere med andre motorbåter. Vi ber derfor regjeringen tenke seg om en ekstra gang før de eventuelt åpner for et regelverk som vil glede noen ganske få, men som vil være til stor ulempe og sjenanse for mange friluftslivsbrukere og ha uheldige konsekvenser for dyre- og fuglelivet.

Dersom regelverket for vannscooter og andre motorbåter skal likestilles, mener DNT det må lages et nasjonal regelverk for motorferdsel i 500-metersbeltet langs land i sjø og i vassdrag som sikrer hensynet til friluftsliv og natur. Vi mener et slikt regelverk må gi føringer for hvor fort det kan kjøres i ulike soner fra land, og regelverket må være på plass før vannscooterforskriften kan oppheves.

Med et nasjonalt regelverk for motorferdsel langs kysten og i vassdrag, kan natur- og frilufslivsverdiene tas hensyn til samtidig som man sikrer et regelverk som er lett å formidle, lett å forstå og lett å håndheve.