Høringssvar fra Norges vannscoterforbund

Støtter innstillingen om oppheving av særengen vannscooterforskrift.

Dato: 29.12.2016

Svartype: Med merknad

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Organisasjonen

Norges vannscooterforbund er en liten organisasjon som har som formål å likestille vannscooter med øvrig fritidsbåt. Dagens forskrift for bruk av vannscootere er helt spesiell og som byr på mange utfordringer for brukere og ikke minst for de som skal håndheve dagens lovverk (Politiet og SNO). Særlig gjennom media i 2016 har det vært fokus på at vannscooter har for høyt støynivå, for stort utslipp og en for høy sikkerhetsrisiko med hensyn til hva som er forsvarlig. Dette tilbakevises.

Intensjonen med dagens regelverk:

 • Ivareta og sikre miljøinteresser
 • Ivareta sikkerhetshensyn
 • Sikre et enkelt og funksjonelt regelverk for regelverkets målgrupper.

Alle CE merket vannscootere er godkjente og vil ivareta og sikre miljøhensyn. Det vil den også gjøre med lov om bruk av fritidsbåt (småbåtloven). Dagens regelverk ivaretar Ikke sikkerheten til bruker av vannscooter slik den er i dag med hensyn til lang avstand til land (minimum 400 meter, 5 knop i farled,  hvor annen trafikk kan ferdes fritt og hensynet til bølgehøyde). Håndheving og brukervennlighet ifht regelverk er umulig å orientere seg i. Ulike tolkninger av ulike politidistrikt og SNO.

Media, debatt og bruk

Debatten og diskusjonen i media som er ført handler i hovedsak om støy, miljø og sikkerhetsrisiko. NVF mener dette er en avsporing. En CE merket vannscooter (som er lovlig i Norge) har gjennomgått nettopp de kriteriene som er fastsatt som et minimum. (CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i ett eller flere av ny metode-direktivene. Dette betyr at CE-merking er myndighetspålagt. Produktet skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet). (http://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_no.htm). Diskusjonen bør omhandle bruken av vannscooter og det er det NVF opptatt av. Til orientering så ble det ved forrige høring argumentert med ved en rekke innspill i debatten at vannscootere kan gå på grunt vann. Dette er en direkte feilkilde. Vannscootere har et innsug under som bør ha en minimumsdybde på 1 meter. Dette tilsvarer en relativt stor fritidsbåt til sammenlikning (30 – 40 fot).  

 

 

Sikkerhetsrisiko, ulykker og antall vannscootere.

Det regnes at det er ca 750 000 fritidsbåter i Norge i dag (http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/alt-om-b%C3%A5tbruk-i-norge) Fra 2008 og frem til i dag har det vært ca 300 dødsulykker med fritidsbåt. Dette skyldes ikke i hovedsak båttype eller regler for bruk av fritidsbåt. Det skyldes i all hovedsak den som fører fritidsbåten. Slik er det også for bruken av vannscooter. Det er dokumentert svært lite ulykker med vannscooter fra 2013 hvor vannscootere ble lovlig i Norge og frem til i dag. (https://www.sjofartsdir.no/Global/Ulykker-og-sikkerhet/Ulykkesstatistikk/Statistikk%20ulykker/D%C3%B8dsulykker%20med%20fritidsfart%C3%B8y%201.%20halv%C3%A5r%202016.pdf )

Ved at vannscootere kan kjøre med samme kjøremønster der hvor annen fritidsbåt ferdes vill minske ulykkesrisikoen ytterligere. På lik linje som øvrige fritidsbåter vil ikke vannscootere komme i konflikt med myke trafikanter.

I Norge i dag er det ca 3800 CE merket vannscootere. Jmf Vista analyse sin rapport (evaluering av regelverk for vannscootere) som har gjort en beregning sett opp mot Sverige og Danmark. Rapporten viser at det vil være 1. vannscooter pr 800 innbygger. Som totalt vil utgjøre 6300 vannscootere i Norge om noen år. Samtidig understreker rapporten pga vår røffe kystlinje vil ligge noe lavere på antall vannscootere. Det er altså et svært begrenset antall vannscootere totalt sett.

Dagens regelverk  

Dagens regelverk for vannscootere er svært krevende og vanskelig å orientere seg i. NVF har eksempler på ulike tolkninger fra ulike steder i landet. I flere av områdene oppleves det som samme totalforbud som før 1. juli 2013 (Ny forskrift for bruk av vannscooter var gjeldene).

NVF ønsker ikke at det skal kjøres vannscooter som kommer i konflikt med badende, kajakk padlende, roere eller belaster områder for rekerasjon og ro. Dette reguleres nettopp i småbåtloven. I dagens regelverk for vannscootere er det kun avstanden til land (400 meter for vannscootere) som avgjør om du kan kjøre vannsport eller transport i høyere hastighet enn 5. knop.

Etter dagens regelverk oppleves det at publikums reaksjoner og irritasjon er at flere i dag ikke følger lovverket med å kjøre vannscooter under 5 knop. Dette kan være i områder hvor alle andre fartøy, uavhengig av størrelse, motor, hastighet eller hensyn til allmennheten kan ferdes fritt.

Vårt forslag er at vannscooter sidestilles på lik linje med øvrig fritidsbåt og vi støtter høringsforslaget til klima og miljødepartementet. Vi ønsker at pressområder ses på i sammenheng med fritidsbåt forøvrig.

Vi ønsker at:

 • Det er lov å kjøre vannscooter på lik linje som øvrig fritidsbåt med de fartsbegrensninger som lokale reguleringer viser.
 • Samme regelverk for fritidsbåt som for vannscooter i nasjonalparker.
 • Vannscootere skal merkes slik at Politiet kan se hvem som fører vannscooter
 • For utleie av vannscootere bør det legges opp til streng regulering. At det kun kan kjøres på rental - key (begrenset hastighet). Opplæring.
 • Hensynet til andre med ”ingen bølge bak” bør gjelde all fritidsbåt (ikke dagens 5 og 7 knop)
 • 0 – promille for all fritidsbåt
 • Flyteplagg for alle  
 • Vannscootere kan ferdes i nasjonalparker på lik linje med tankskip, cruiseskip, ferjer, fritidsbåt og annet fartøy.
 

 

 

For øvrig ønsker NVF å presisere ved forrige høring (april 2013) kom det inn viktig momenter fra kystverket og sjøfartsdirektoratet. Det gjelder avstanden til land for en vannscooterfører som en høy sikkerhets risikofaktor. Også det at vannscootere kun kan ligge i inntil 5 knop i farled/bifarled hvor all annen trafikk kan ha hastigheter betydelige høyere. Også hensynet til skipstrafikk i farled er blitt trukket frem som svært høy risiko for bruker. I tillegg bølgehøyde.

Til orientering.

NVF har lokalt i Vestfold invitert Padleforbundet, friluftrådet og norsk ornotlogi forbund. Ingen har ønsket å møte NVF for å utveksle kompetanse til denne høringen som kunne vært et fint bidrag til ivareta de ulike foreningenes interesser.     

Vi ønsker at vannscooter går inn under regelverk for fritidsbåt. Denne vil regulere og ivareta det hensynet som er formålet med Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven).

.

 

Norges vannscooterforbund 28. desember 2016

 

Lars Erik Bakke                                                                      

Tom Fanebust