Høringssvar fra Tjøme Venstre

Fra Tjøme Venstre. Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 09.01.2017

Svartype: Med merknad

 

Forslag fra Tjøme Venstre:

 

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag om å oppheve forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende. Høringsfrist er 23.mars 2017.

Formålet med vannscooterforskriften, som i dag forbyr kjøring nærmere land enn 400 m og som angir fartsbegrensning for å komme ut til de områdene, er å unngå forstyrrelser og støy av hensyn til natur og friluftsinteresser. Begrunnelsen for å oppheve forskriften er ønske om at vannscooter sidestilles med ordinære båter.

Det er dog et stort prinsipielt skille mellom vannscooter og båt, der båttrafikk i alt vesentlig dreier seg om transport fra A til B. Kjøring med vannscooter, slik det praktiseres i dag, er ren motorsport og bør behandles som det også i lovverk og arealplanlegging. Vannscooter brukes ikke i hovedsak som transportmiddel. Det er ren sportskjøring hvor det kjøres i ring, hoppes på bølger mm. En form for crosskjøring til sjøs. Denne type kjøring avgir til dels ekstreme mengder støy over store avstander og dette har skapt store konflikter mot andre brukere av skjærgården og folk som oppholder seg nær sjøen.

Støy er forurensing etter forurensingsloven §6 og det finnes et omfattende regelverk for blant annet arealplanlegging i forhold til støy. Det finnes også mye godt dokumentert forskning på at støy er helseskadelig og for mange har store negative effekter på livskvalitet. Undersøkelser i Norge viser at en stor andel av befolkningen daglig er plaget av støy i og utenfor bolig og da er det ikke så rart at man ønsker fravær av støy den korte tiden man er på hytta, på ferie eller driver friluftsliv. For mange er fraværet av stress og støy noe av essensen ved hyttelivet og friluftslivet. En rekke studier av folks holdninger til bruk av natur- og friluftsområder viser at den klart viktigste grunnen til at folk søker ut i naturen er nettopp stillhet og ro og oppleve naturen. Kun en helt marginal andel oppgir motorsport som grunn for å være ute i naturen. Derfor har vi også i Norge en politikk og et lovverk for å fremme nettopp det tradisjonelle friluftslivet. Friluftsloven har som formål "å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes." Et frislipp av motorsport, som vannscooter, ute i natur- og friluftsområder vil være i direkte strid med friluftsloven, og betyr at det tradisjonelle friluftslivet mister terreng og folks mulighet til å nyte stillhet og ro i skjærgården vil bli mye dårligere!

Når tilhengere av vannscooter hevder at alle må få gjøre som de vil blir det et litt pussig argument for scootere. Det er snarer et argument mot. Det det store flertallet vil er jo å slippe støyen fra scootere. Situasjonen er jo at et par stykker på vannscooter i fri lek, slik det stort sett kjøres i dag, kan støyplage hundrevis av folk som oppholder seg i nærområdene langs land og på holmer og skjær. Dette dreier seg om flertallets frihet fra støy mot mindretallets rett til å generere støy. Vi har og i Vestfold sett mange tilfeller av uvettig bruk av vannscooter i forhold til flokker av fugl som ligger på vannet. Sommerstid har noen arter fjærskifte og er ikke flyvedyktig og det er mye unger av sjøfugl på vannet som ennå ikke kan fly. De er da veldig sårbare for vannscootere som kommer i stor fart og med uforutsigbar retning.

Det er disse spørsmålene knyttet til allmenhetens friluftsliv og naturmiljøet politikere nå må ta stilling til med forslag om oppheving av forskriften. Dersom forskriften oppheves vil flertallet av befolkningen, som ikke ønsker støy i naturen og friluftsområdene, bli tvunget til å akseptere støy påført av noen få som ønsker å drive en støyende aktivitet. Det er verken demokratisk eller i tråd med dagens gode formål for friluftsliv og folkehelse.

Det er svært strenge regler for etablering av motorsportsbaner nettopp på grunn av støyproblemene. Nå er naturen mange steder i ferd med å bli motorsportsbane uten noen form for planlegging eller politisk behandling. På sjøen øker nå bruken av vannscootere til crosskjøring og lek. Dessverre er det slik at en del av disse brukerne ikke respekterer gjeldende lovverk og myndighetenes ressurser for kontroll er for liten.

Selv med dagens forskrift er det store konflikter i Vestfold. Det er omfattende klager på støy og mange rapporter til politi og oppsyn på ulovlig kjøring. Vestfold er et fylke hvor svært mange mennesker søker til kystområdene for tradisjonelt båtliv og opplevelse av friluftsliv i skjærgården. For Tjøme er nettopp skjærgården, friluftsliv og muligheter for bading og naturopplevelser, et viktig markedsføringselement. Tjøme har mer enn 2000 hytter og mange besøkende både sjøveien og landveien i tillegg. For disse menneskene vil fravær av støy være en av de viktigste grunnene til å oppsøke våre naturområder.

Gjeldende "Forskrift om bruk av vannscooter og lignende" bør bestå og det bør i tillegg legges til rette for bedre kontroll med eksisterende kjøring. Vi legger også merke til at Miljødirektoratet anbefaler at dagens regelverk videreføres.